ภาควิชาโภชนวิทยา
 

เอกสารดาวน์โหลด
งานประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
เรื่อง "โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย" วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
09.15-10.00 น. เรื่อง "แนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม"
10.15-11.00 น. เรื่อง " น้ำเพื่อสุขภาพและการบำบัดโรค"
11.00-11.45 น. เรื่อง "บทบาทของอาหารกับฮอร์โมนในเวชศาสตร์ชะลอวัย"
14.15-15.00 น. เรื่อง "สเต็มเซลล์ : สิ่งที่นักโภชนาการควรรู้
15.15-16.00 น. เรื่อง "โภชนาการในเวชศาสตร์ความงาน"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
09.00-10.15 น. เรื่อง "ข้าวไทย : คุณค่าทางโภชนาการ มากกว่าความอิ่ม"
10.30-11.15 น. เรื่อง "มหัศจรรย์ผลไม้ไทย...ต้านโรค ชะลอวัย"
13.00-13.45 น. เรื่อง "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ"


ภาควิชาโภชนวิทยา  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา  และหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ   คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา    ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย  ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี  เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร  นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ  นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการอาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา “อาหารรักษ์หัวใจ” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

ภาพเป็นข่าว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ฝึกงาน

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ฝึกภาคสนาม ณ จังหวัดนครราชสีมา


 
 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543