นักศึกษาได้รับรางวัล | ดูทั้งหมด


  • นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร | รายละเอียด
  • ผลงานวิจัยเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล" วันที่ 8 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด
  • นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย | รายละเอียด
  • "Happetite"นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งได้รับคัดเลือกthe Winner 1 ใน 11 ของ top innovative selected จาก product ในการจัดแสดง THAIFEX Taste Innovation Show 2019 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด
  • #
    นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 วันที่ 16 มิถนายน 2561 | รายละเอียด
  • นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019 วันที่ 15 มิถนายน 2562 | รายละเอียด

ผลงานวิจัยที่นำไปถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ | ดูทั้งหมด


  • การลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดาวอินคา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทนิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 มกราคม 2563 | รายละเอียด
  • ผลงานชิ้นแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ได้ Licensing สูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากจำนวน 4 สูตร เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข

รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักภาควิชาโภชนวิทยา


โภชนวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo