ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา  และหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ   คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา    ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย  ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี  เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร  นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ  นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการอาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา “อาหารรักษ์หัวใจ” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

ภาพกิจกรรม

ภาพเป็นข่าว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ฝึกงาน

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ฝึกภาคสนาม ณ จังหวัดนครราชสีมา


ภาพเป็นข่าว
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง"โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลชอวัย" ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ดังรายละเอียด
1. โครงการประชุมวิชาการ
2. กำหนดการประชุม
3. ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
4. หนังสือประกอบการเบิกค่าลงทะเบียน

 


 

 

 
 
 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543