เอกสาร Download การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
เรื่อง อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
- ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย
      - วิทยากร โดย คุณกัญชลี ทิมาภรณ์
      - วิทยากร โดย คุณชุษณา เมฆโหรา
- ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
     - วิทยากร โดย ผศ.ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ
     - วิทยากร โดย รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ
- Nutrigenomics: อาหารตามยีน โดย ดร.กอบกุล สุดสวนศรี

 

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษานักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestl? Quiz Bowl 2018 โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่
- นางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์
- นางสาวจุฬาลักษณ์ สุจริตมนตรี
- นางสาวมุทิตา สุขเสถียร
- นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในการแข่งขัน FoSTAT-Nestl? Quiz Bowl 2018 ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 74 ทีม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ผศ.ดวงใจ มาลัย, อ.ดร.วศินา ทาเขียว และ อ.ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม เป็นผู้นำทีมเข้าแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ และนางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 10 คนสุดท้ายจากหลักสูตร “หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท PET” และ “การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม จากใบชา จากยอดอ่อน 3 ใบบน แตกยอดต่อเป็นสินค้า 31 รสชาติ จำหน่ายทั่วไทยและทั่วโลก” เพื่อเข้าสู่การอบรมหลักสูตรพิเศษจาก Ichitan Experience Academy ซึ่งทำการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากตัวแทนมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 70 คน ในวันที่ 1 และ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-17.00 น.
ณ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมโรจนะ เฟส 3 จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี อ.ดร.วศินา ทาเขียว
และ อ.ดร.สมโชค กิตติสกุลนามเป็นผู้ดูแล
ขอแสดงความยินดี ภาควิชาโภชนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวนันทิชา บุรี นายพันธกานต์ สอนผา 
นางสาวพิมพ์รวี กุสสลานุภาพ นางสาวสิรินทรา โวหารลึก 
ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร FoSTAT - Quiz Bowl 2017 ได้ลำดับที่ 6 จาก 69 ทีมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  
FoSTAT Nestl? Quiz Bowl 2016  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT)
และบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2559 ที่ผ่านมา และนักศึกษา สามารถทำคะแนนได้
ลำดับที่ 10 ร่วม  จาก 70 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา

สอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา "อาหารรักษ์หัวใจ" เพื่อเป็นทาง เลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

แบบฟอร์มงานบริหารงานภายในภาควิชา

ตัวอย่างหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
Flowchart การใช้งานแบบฟอร์ม
NU-FC-001
NU-FC-002
NU-FC-003
NU-FC-004
NU-FC-005
NU-FC-006
NU-FC-007
NU-FC-008
แบบฟอร์มใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 7 ชั้น 2)
แบบฟอร์มขอใ้ช้สถานที่นอกเวลาราชการ
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา