สนใจ donwload รายละเอียดโครงการอบรมได้ที่นี่

 

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  FoSTAT - Nestl? Quiz Bowl 2016  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT) และบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2559 ที่ผ่านมา และนักศึกษา สามารถทำคะแนนได้ลำดับที่ 10 ร่วม  จาก 70 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา

สอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา "อาหารรักษ์หัวใจ" เพื่อเป็นทาง เลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

 

แบบฟอร์มงานบริหารงานภายในภาควิชา

หนังสือราชการภายใน
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลนักศึกษา
Flowchart การใช้งานแบบฟอร์ม
NU-FC-001
NU-FC-002
NU-FC-003
NU-FC-004
NU-FC-005
NU-FC-006
NU-FC-007
NU-FC-008
แบบฟอร์มขอใ้ช้สถานที่นอกเวลาราชการ
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา