download เอกสารประกอบการบรรยาย
ารประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 14
เรื่อง "ไขประเด็นร้อน : หวาน มัน เค็ม กับ NCDs"


วันที่ 31 มีนาคม 2559
สถานการณ์บริโภคหวาน มัน เค็ม ของคนไทย
เมตาโบลิสมของน้ำตาล การเกิดโรคและพฤติกรรมการติดหวาน
นวัตกรรม...สารให้ความหวานกับสุขภาพ
รู้เท่าทันกลวิธีการส่งเสริมการขายและความปลอดภัยของ
      ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (ชา น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร


วันที่ 1 เมษายน 2559
ไขมันในเวชปฏิบัติ
เกลือและสุขภาพ
นวัตกรรมสารให้ความเค็ม
บทสรุป หวาน มัน เค็ม จากความรู้ สู่การปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา

สอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา "อาหารรักษ์หัวใจ" เพื่อเป็นทาง เลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

 

แบบฟอร์มงานบริหารงานภายในภาควิชา

หนังสือราชการภายใน
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
           สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
           สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท เทอม 1/2557

ติดต่อภาควิชาโภชนวิทยา ผ่าน facebook