การศึกษา

ภาควิชาโภชนวิทยา เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร?) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 2 สาขา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยาและ การกําหนดอาหาร
2. วิทยาศาสตรบณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

ปริญญาโท
ชื่อหลกสั ูตร
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ? สาขาวิชาโภชนวิทยา
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Public Health) Programme in Nutrition
รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาเอก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข