ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตั้งอยู่อาคาร 2 ชั้น 3 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-354-8539 
โทรสาร 02-640-9839