ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราณี  ภวัตกุล                                                                                        

ที่ทำงาน               ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์               0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1203
แฟก                        0-2640-9839 
E-mail                 patcharanee.pav@mahidol.ac.th หรือ patcharanee@hotmail.com   
วุฒิการศึกษา      ปริญญาตรี     พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี พศ. 2535 
ปริญญาโท             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2539  
ปริญญาเอก             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2546

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ:   
1.  Chaiyata P, Puttadechakum S, Komindr S. Effect of Chili Pepper (Capsicumfrutescens) Ingestion on Glucose Response, Metabolic rate in Thai Women. J Med Assoc Thai 2003; 86: 854-860.
2.  พัชราณี ภวัตกุล, กมล ไชยสิทธิ์.  บทบาทของโภชนศาสตร์เชิงโมเลกุลในงานโภชนาการ.  วารสาร 
      โภชนาการ 2547; 39(4): 7-10. 
3.   Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Srisorrachata S. A Preliminary    Study of    Hyperlipidemia in Bangkok School Children. Asia Pac J Public Health  2006; 18(3): 15-19. 
4.  Pavadhgul PSunthonwaraluk SSrisorachatr STemcharoen PDietary sodium intake by    semi-quantitative food frequency questionnaire among undergraduate students of      Mahidol University. J Med Assoc Thai 2009; 92 Suppl 7: S75-82.
5.  Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Klaewkla J. Participatory Action Project in Reducing Childhood Obesity in Thai Primary Schools. Asia Pac J Public Health. 2010;23: 917-927.
6.  Aikawa T, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Sawasdivorn S, Boonshuyar C. Mother’s work  related factors and breastfeeding practices in Bangkok, Thailand. Asia Pac J Public Health 2011; 23 (3) (in press) 
7.  เสาวณีย์  ขวานเพชร, พัชราณี ภวัตกุล, มันทนา ประทีปะเสน, นิรัตน์  อิมามี.  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย     จังหวัดแพร่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2554: 9-20.  

การนำเสนอผลงานวิจัย 
Watcharasiribunlue S, Pavadhgul P, Udol K, Sugirarat D.  Effect of Tomato Juice Consumption on Lipid Profiles. นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ + Proceeding ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
- วีรยา โสติประวัติ, พัชราณี ภวัตกุล, สันธา ศรีสุภาพ, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของโปรแกรมทางโภชนาการต่อระดับไขมันในเลือดของหญิงอ้วนวัยหมดประจำเดือน นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติ + Proceeding   ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
- วนิตา ลีลาจรัสกุล, พัชราณี ภวัตกุล, ภารดี เต็มเจริญ, ศิราภรณ์ สวัสดิวร. พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กวัยก่อนเรียน ในคลินิกเด็กสุขภาพดี นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่  9    เมษายน 2553
- ศิริมะโน ชูศรี, พัชราณี ภวัตกุล, เอกราช บำรุงพืชน์, สุคนธา ศิริ, ศิราภรณ์ สวัสดิวร.  ผลของอาหารควบคุมปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลต่อระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง นำเสนอในงานประชุมวิชาการโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 เมษายน 2553

โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
-   Effects of camellia oil consumption on Lipid profiles, oxidative stress, oxidized LDL-C, small dense LDL-C and inflammatory status inhypercholesterolemic subjects
-   The survey of NaCl consumption in Thai population
-   Nutrition promotion for weight reduction and improve lipid profiles in work place.
-    Health promotion for obese children in Bangkok. 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
 
2554   โครงการ: Effects of Oat consumption on CVD risk factors in hypercholesterolemia adults.  ได้รับทุนจากบริษัทบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

วิทยากร/ที่ปรึกษา                                                                                                                              

  1. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทเสริมสุขจำกัด(มหาชน) แก่พนักงาน ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. วิทยากรเสวนาเรื่อง การพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพ แบบการประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในงานประชุมวิชาแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 "สุขกันเถอะเรา: อดีตสู่ปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554
สาขาความเชี่ยวชาญ 
- โภชนบำบัด   โภชนศาสตร์ชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนการ   และบุคคลทั่วไป 
สาขาที่สนใจทำวิจัย 
- โภชนบำบัด   การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนการ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด