นักศึกษาได้รับรางวัล


 • ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร ล่ำลือธรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับผลงานวิจัยเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล" วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว, นางสาวธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ, นางสาวนรินทร เลิศศรีนภาพร และนางสาวสิรินยา ทองนุ่ม กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล นันท์ธนะวานิช นักศึกษาระดับปริญญาเอก "Happetite" นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งได้รับคัดเลือก The Winner 1 ใน 11 ของ Top Innovative Selected จากผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน THAIFEX THAIFEX Taste Innovation Show 2019 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • #
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์,นางสาวจุฬาลักษณ์ สุจริตมนตรี,นางสาวมุทิตา สุขเสถียร และ นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

  FoSTAT-Nestle' Quiz Bowl 2018

  วันที่ 16 มิถุนายน 2561
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี คงแก้ว,นางสาวหทัยแก้ว อนันต์ธนกุล,นางสาวสุชาวลี กล่อมคอน,นางสาววรัญญา แจ้งสว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพนักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestle' Quiz Bowl วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ผลงานวิจัยที่นำไปถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์


 • การลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดาวอินคา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 มกราคม 2563 | รายละเอียด
 • ผลงานชิ้นแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ได้ Licensing สูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากจำนวน 4 สูตร เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายละเอียด

 

   

  เอกสารดาวน์โหลด

   

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo