ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ภาควิชาโภชนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวนันทิชา บุรี นายพันธกานต์ สอนผา 
นางสาวพิมพ์รวี กุสสลานุภาพ นางสาวสิรินทรา โวหารลึก 
ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร FoSTAT - Quiz Bowl 2017 ได้ลำดับที่ 6 จาก 69 ทีมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  
FoSTAT Nestl? Quiz Bowl 2016  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT)
และบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  2559 ที่ผ่านมา และนักศึกษา สามารถทำคะแนนได้
ลำดับที่ 10 ร่วม  จาก 70 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา

สอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนาการสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการทำงานวิจัยในทุกหลักสูตร นำเสนอผลงานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ภาควิชามีห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัย ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการโภชนคลินิก และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป การวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งร่วมจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดลเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ในการรับรองอาหารที่ไม่เสี่ยงแก่หัวใจ โดยออกตรา "อาหารรักษ์หัวใจ" เพื่อเป็นทาง เลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ

   

แบบฟอร์มงานบริหารงานภายในภาควิชา

ตัวอย่างหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
Flowchart การใช้งานแบบฟอร์ม
NU-FC-001
NU-FC-002
NU-FC-003
NU-FC-004
NU-FC-005
NU-FC-006
NU-FC-007
NU-FC-008
แบบฟอร์มใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 7 ชั้น 2)
แบบฟอร์มขอใ้ช้สถานที่นอกเวลาราชการ
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา