ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • ดวงใจ มาลัย, ยุทธชาติ ทวีสุวรรณไกร, กฤตยา คลิกคลาย, และ ณัฐพร ผลศรัทธา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดาของไทย. ว. วิทย์. กษ. 49(2)(พิเศษ): 73-76 (2561)
 • พัชราณี ภวัตกุล, กนกวรรณ บัณฑุชัย, วิริณธิ์ กิตติพิชัย. ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค. วารสารโภชนาการ 2561;53(1):42–54.

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Akkarach Bumrungpert 1,*, Supathra Lilitchan 1, Siriporn Tuntipopipat 2, Nednapis Tirawanchai 3 and Surat Komindr 4. Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrients 2018, 10, 713.
 • Akkarach Bumrungpert,1 Patcharanee Pavadhgul,1 Pornpimon Nunthanawanich,1 Anchalee Sirikanchanarod,1 and Araya Adulbhan2. Whey Protein Supplementation Improves Nutritional Status, Glutathione Levels, and Immune Function in Cancer Patients: A Randomized, Double-Blind Controlled Trial, Manuscript received 1 September 2017. Revision accepted 29 January 2018

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ตีพิมพ์ระดับชาติ

   

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • ,Arisa Butacnum,Rewadee Chongsuwat, Akkarach Bumrungpert. Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study.Asia Pac J Clin Nutr 2017;26(1):59-64.
 • Buntuchai G, Pavadhgul P, Kittipichai W, Satheannoppakao W. Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers. J Hum Lact. 2017; 33(3): 552-559.
  Thongprasert C, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents. ,Eur J Nutr 2018;57:2249–2260. Published online 12 Jul 2017.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • สายพิน แสงสุข1 ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์2 พรพรรณ ดีระพัฒน์1 ฉัตรภา หัตถโกศล1 และ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล1, ผลของสายพันธุ์งาขาวที่มีต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ามันถั่วดาวอินคา,ว. วิทย์. กษ. 47(2)(พิเศษ): 385-388 (2559)
 • เบญจพร ปึงเจริญ1 ธีรกานต์ ค้าชู1 จันทร์จิรา สักแสง1 เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ1 หนึ่งหทัย สุภา1 ฉัตรภา หัตถโกศล1 และ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล1, โยเกิร์ตพร้อมดื่มซินไบโอติกจากข้าวหอมมะลิและถั่วขาว,ว. วิทย์. กษ. 47(2)(พิเศษ): 549-552 (2559)
 • เปี่ยมสุข แดงเครือ, กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์,  วันดี กฤษณพันธ์, เอกราช บำรุงพืชน์. ผลของการเสริมสมุนไพรกระชายดำ กวาวเครือแดง และเขากวางอ่อนต่อคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ชายที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับ. วารสารพยาบาลกองทัพบก 2559;17(1):96-106.   
 • ปิยพรรณ ตระกูลทิพย์, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมเสริมพลังสี่ขั้นตอนต่อการบริโภคอาหารด้านความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. มกราคม-เมษายน 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1.
 • ดวงใจ มาลัย, ปทุมรัตน์ อมรศิลป์, ยศพงศ์ ปลัดสิงห์, พัชราวดี เลิศปัญญาพล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บราวนีเพื่อสุขภาพจากผงแก่นตะวัน. วารสารวิทยศาสตร์เกษตร 2559;47(2)(พิเศษ): 697-700.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Sukriket P, Lookhanumarnjao S, Bumrungpert A. The effect of mulberry leaf tea on postprandial glycemic control and insulin sensitivity: a randomized, placebo-controlled crossover study. J Pharm Nutr Sci 2016;6(1):33-7. 
  Sirikanchanarod S, Bumrungpert A, Kaewruang W, Senawong T, Pavadhgul P. The effect of mulberry fruits consumption on lipid profiles in hypercholesterolemic subjects: a randomized controlled trial. J Pharm Nutr Sci 2016;6(1):7-14.  
 • Supat Chaiyakul, Direk Sukkasem, Patnachapa Natthapanpaisith. Effect of Flour Concentration and Retrogradation Treatment on Physical Properties of Instant Sinlek Brown Rice. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 10(12)2016.
 • Hutchinson C. A review of iron studies in overweight and obese children and adolescents: a double burden in the young? Eur J Nutr. 2016;55(7):2179-97. Published online 16 Feb 2016.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • เอกราช บำรุงพืชน์, ทิพยาภรณ์ ประใจ, วิสมนทิพย์ ถิ่นทวี, สุทธิพงษ์ วงษ์อำนวย, สุพัฒนา พัฒนประเสริฐ, เรวดี จงสุวัฒน์. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและสารฆ่าแมลงตกค้างในผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม.วารสารโภชนาการ 2558;50(1):1-10.
 •  มยุรา   วัฒนพงศ์ไพศาล, เรวดี   จงสุวัฒน์, เอกราช   บำรุงพืชน์. ผลของการบริโภคน้ำผักผลไม้ผสมใยอาหารต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ที่มีภาวะท้องผูก. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2558;45(2):210-24. ใส่ชื่อบทความ, ผู้แต่ง, วารสาร
 • Bumrungpert A. Chongsuwat R. The effect of oolong tea consumption on postprandial triglyceride levels: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Public Health 2015;45(1):6-17.
 • ดวงใจ มาลัย, กนกนาฏ แขงามขำ, นิตยา เหมาวนิคม, ศันสนีย์ ศรีพราย. การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร.วารสารอาหาร 2558;45(3): 67-78.
 • โปรดปราน ทาศิริ, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่มังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน. ว.วิทย์ กษ.46(3)(พิเศษ): 369-372 (2558)
 • นิตยา บุญนำมา, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การเอนแคปซูเลชั่นน้ำลูกหว้าด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและผลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ. ว.วิทย์ กษ.46(3)(พิเศษ)601-6042 (2558)
 • ภารวี กุศลินกุล, มยุรี เหลืองวิลัย,เพชรนัน ตระกุลพานิช,ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การพัฒนาชนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา. ว.วิทย์ . กษ.46(3)(พิเศษ): 345-348(2558)
 • วรธร ป้อมเย็น,วรางคณา ศรีจำนงค์, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสินเหล็กและแป้งรำข้าวต่อคุณภาพของขนมกลีบลำดวน. ว.วิทย์. กษ. 46(3)(พิเศษ): 589-592(2558)
 • พูนศิริ ฤทธิรอน พัชราณี ภวัตกุล มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
 • ศิรดา กลิ่นชื่น, พัชราณี ภวัตกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี. พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วารสารสุขศึกษา มกราคม – เมษายน 2558.

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Pattapong Kessomboon, Panwadee Putwatana, Surasak Taneepanichskul, Rassamee Sangthong, Suwat Chariyalertsak, Wichai Aekplakorn. Energy and Macronutrient Intakes and Food Sources in Preschool Children: Thai NHES IV. Warapone Satheannoppakao, Rachada Kasemsup,Jiraluck Nontarak, J.Med Assoc Thai Vol.98 No. 10 2015.
 • Chatrapa Hudthagosol, Promluck Somboonpanyakul, Rutchanee Wuttiwan. Nutrition Education Intervention Improves Nutrition Knowledge and Attitude of Mothers who have Children Aged 6 Months to 3 years. ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS).OS07-3; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • Rutchanee Wuttiwan, Chatrapa Hudthagosol,Cholrit Luangjinda, Promluck Somboonpanyakul. The effectiveness of nutrition education Program, focus groups and instructional media, amongst mothers of children 6 months to 3 yeare. ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS).OS07-5; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • Promluck Somboonpanyakul, Warangkana Srichamnong. Phenolic Compounds and Antioxidant Activities of Krabok Extract. Laddawan Chalajit, Chatrapa Hudthagosol,Uthaiwan Sutisansanee, ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS). PS-02-a-123; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • Charoonsri Chusak, Chatrapa Hudthagosol, Pachsiree Lhaothong, Promluck Somboonpanyakul, Sirichai Adisakwattana. Effect of different sweetener beverages on postprandial antioxidant status in healthy men. ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS). PS-02-a-204; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • Suphannee Insorn. Chatrapa Hudthagosol. The effect of soy yoghurt with synbiotics and plant stanol on postprandial glycemia snd satiety in healthy subjects. ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS). PS-03-a-100; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • Pachsiree Lhaothong, Chatrapa Hudthagosol, Promluck Somboonpanyakul. Sirichai Adisakwattana. The effect of different Types of Sugar and Seetener on Postprandial Glycemic Response. ACN 2015 12th Asian Congress of Nutrition. Organized byd Japan Society of Nutrition and Food Science (JSNFS). PS-03-a-101; May 14 (Thu)-18(Mon), 2015.
 • W. Aekplakorn, W. Satheannoppakao, P. Putwatana, S. Taneepanichskul, P. Kessomboon. V. Chongsuvivathong, S. Chariyalertsak. Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in Thai Adults. Journal of Nutrition and Metabolism. Volume 2015.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ. เอกราช บำรุงพืชน์.วารสารอาหาร 2557;44(2):47-9.
 • เอกราช บำรุงพืชน์. ผลไม้ส่งเสริมสุขภาพ. คามู คามู : วารสารพยาบาลกองทัพบก 2557;15(2):414-8.
 • อาทิตย์กระภูฤทธิ์, จีรนันท์ แกล้วกล้า, จตุรงค์จงสถิตไพบูลย์, อาภาพรเผ่าวัฒนา.  การประเมินและการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอโดยพยาบาล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1666-74
 • จีรนันท์แกล้วกล้า, กฤตกรณ์ประทุมวงษ์, เอกราชบำรุงพืชน์. การได้รับพลังงานและสารอาหารของนักเรียนในโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร.วิชยาภาเอี่ยมสว่าง,  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
  ศึกษาครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1438-45
 • ไพลิน สันติวรนันท์, กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์, จีรนันท์ แกล้วกล้า.ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร. journal of Nursing Science Cbulalongkorn University Vol. 26. No3 September-December 2014.
 • ณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร, พัชราณี ภวัตกุล, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร, เรวดี จงสุวัฒน์. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในพนักงานชายบริษัทผลิตรถยนต์ที่ทำงานรอบกลางคืน. วารสารสุขศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 126 เดือนมกราคม-เมษายน 2557
 • Chayanisa Boonrong, Patcharanee Pavadhgul, Akkarach Bumrungpert, Wiroje Kaewruang. THE EFFECT OF FREEZE-DRIED MULBERRY FRUIT (Morus alba L.) CONSUMPTION ON BLOOD GLUCOSE IN DYSLIPIDEMIC ADULTS การประชุมวิชาการ Research Expo บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Chongsuwat R, Seki K, Bumrungpert A. The impact of daily consumption of a new prebiotic for improving bowel movement of Thai women with non-specific and mild constipation. Asia J Public Health 2014;5:21-28. 
 • Jeeranun Klaewkla. JaruwanPhaitrakoon, ArpapornPowwattana, SuneeLagampan,The diamond level health promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in Thailand: lessons learned from interviews and focus groups. Asia Pac J ClinNutr 2014;23(2):293-300.
 • Katiya Ivanovitch, Jeeranun Klaewkla, Rewadee Chongsuwat, Chukiat Viwatwongkasem, Wanicha Kitvorapat. The Intake of Energy and Selected Nutrients by Thai Urban Sedentary Workers: An Evaluation of Adherence to Dietary Recommendations. Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2014.

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo