ตรวจวิเคราะห์อาหาร

รายการ

วิธีการ

ราคา (บาท)

องค์ประกอบทั่วไป

 

 

ความชื้น

AOAC

450

โปรตีน

AOAC

700

ไขมัน

AOAC

850

เส้นใย (Crude fiber)

AOAC

500

เถ้า

AOAC

450

คาร์โบไฮเดรตรวมเส้นใย

การคำนวณ

3,000

พลังงาน

การคำนวณ

3,000

พลังงาน

Bomb colorimeter

750

เส้นใยอาหาร (dietary fiber)

AOAC

2,500

วิตามินซี

HPLC

2,000

เบตา-คาโรทีน

HPLC

2,200

เกลือแร่

 

 

 • แคลเซียม

AAS

700

 • โซเดียม

AAS

700

 • โปแตสเซียม

AAS

700

 • เหล็ก

AAS

700

 • ทองแดง

AAS

700

 • ฟอสฟอรัส

AOAC

700

 • สังกะสี

AAS

700

 • แมกนีเซียม

AAS

700

 • ซีลีเนียม

AAS

700

 • แมงกานีส

AAS

700


รายการ

วิธีการ

ราคา (บาท)

การตรวจสอบคุณภาพอาหาร

 

 

ทางกายภาพ

 

 

 • pH

pH meter

250

 • ความหนืด

Brookfield

750

 • ความหนาแน่น

Hydrometer

400

 • ความหวาน (Degree brix )

Refractometer

300

 • ความเค็ม (Salinity)

Salometer

300

 • ปริมาณน้ำอิสระ (Water-activity

Aw meter

1,000

 • สี

Munsell book

300

ทางเคมี

 

 

 • ปริมาณเกลือแกง

AOAC

700

 • ปริมาณของแข็งรวม

AOAC

400

 • ความเป็นกรด (Acidity)

AOAC

600

 • ตะกั่ว

AAS

700

 • ดีบุก

AAS

700

 • แคดเมียม

AAS

700

 • ปรอท

AAS

700

 • อาร์ซินิก

AAS

700

 • อลูมิเนียม

AAS

700

ทางจุลชีววิทยา

 

 

 • Total plate count

AOAC

500

 • ยีสต์ และรา

AOAC

700

 • โคไลฟอร์ม

AOAC

700


ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 16,500  บาท
แคลอรี
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 
โปรตีน 
ไขมัน
กากเส้นใย (Crude fiber)
น้ำตาล (Total sugar)
เส้นใยอาหาร (Dietary fiber)
โคเลสเตอรอล
ไขมันอิ่มตัว
วิตามินเอ
วิตามินบีหนึ่ง 
วิตามินบีสอง 
แคลเซียม 
เหล็ก 
โซเดียม

หมายเหตุ :

การคำนวณแคลอรีสำหรับตัวอย่างที่เป็นพืช ค่าเส้นใยอาหารที่นำมาคำนวณต้องเป็นค่า dietary fiber

สำหรับฉลากโภชนาการแบบเต็ม อ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ฉลากโภชนาการแบบย่อ 12,000  บาท 
แคลอรี
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 
โปรตีน
ไขมัน
กากเส้นใย (Crude fiber)
น้ำตาล (Total sugar)
โซเดียม

หมายเหตุ 

  รายการวิเคราะห์ข้างต้นสำหรับฉลากโภชนาการแบบย่อ อ้างอิงตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 8539 โทรสาร 0 2640 9839 
หรือ ภาควิชาโภชนวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตรค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า