บุคลากร


ผศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา

patcharanee.pav@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


นางสุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

supaporn.kos@mahidol.ac.th

นางนิตยา เทพปฐม

nittaya.the@mahidol.ac.th

นางยุพดี รักษ์มณี

yupadee.rak@mahidol.ac.th

นางสาววัตถาภรณ์ เก่ทอง

wattaporn.kae@mahidol.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo