ประวัติและผลงานทางวิชาการ


อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

ที่ทำงาน ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2 354 8539, 0 2 354 8543-9 ต่อ 1303

โทรสาร 0 2 640 9839

E-mail somchoke.kit@mahidol.ac.th

สาขาความเชี่ยวชาญ
เคมีอาหาร (Food chemistry)
จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food microbiology)
การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) จากธรรมชาติในอาหาร
อาหารหมักและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

สาขาที่สนใจทำวิจัย
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเครื่องเทศและข้าวสีของไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก (Probiotics)
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

วุฒิการศึกษา
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น เรื่อง Study on loading efficiency of garlic extract entrapment with various biopolymers ใน โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 และ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 2. รางวัลเหรียญเงิน งานวิจัยเรื่อง A novel traditional Thai fermented meat product with colorful rice ในงาน Novel Research and Innovation Competition 2016 ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย (ที่ปรึกษาร่วม)

 3. รางวัล Popular vote ผลิตภัณฑ์ "กินกับข้าว" (ผลิตภัณฑ์ห่อหมกพร้อมข้าว พร้อมรับประทานในรูปแบบแช่เยือกแข็ง) ในงาน Food Innovation Contest 2016 ภายใต้หัวข้อ "Modern Thai Health Food" วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ที่ปรึกษาร่วม)

 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ASEAN Undergraduate Quiz Bowl 2009 ในงานประชุมวิชาการ ASEAN Food Conference ครั้งที่ 11 วันที่ 21-23 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

 5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestl? Quiz Bowl 2009 วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่เคยได้รับ

 1. ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

 2. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

 1. Juito, S., Siri, J., The Production of Healthy Thai Fermented Pork Sausage (B.Sc.) 2016-2017. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 2. Premquakaow, N., Treesin, S., Kanjanariengrat, A., Development of Nham Product with Colorful Rice (B.Sc.) 2015-2016. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 3. Kosaiyakanont, B., Kubpiyajanya, C., Development of Glass Noodle for Mung Bean Starch Replacement with Various Starches (B.Sc.) 2013-2014. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 4. Fongsain, N., Khumharn, P., Rattanaboonnithi, P., Development of Garlic Extract Loaded Chitosan Film (B.Sc.) 2012-2013. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 5. Masomrong, K., Sukkeat, N., Suwannasee, P., Application of Natural Pigments for Nham (B.Sc.) 2011-2012. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 6. Limsuwanrot, N., Kongsin, P., Sawattanon, P., Physical, Chemical, Biological and Sensory Characteristics of Expired Nham (B.Sc.) 2011-2012. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

 7. Tammasombat, P., Pattane, S., Product Development of Fruit Gel Dessert (B.Sc.) 2010-2011. Mainly Supervised by Assoc.Prof.Dr. W. Suntornsuk (Microbiology, KMUTT).

การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ

 1. Fongsain N, Khumharn P, Rattanaboonnithi P, Kittisakulnam S, Suntornsuk W. Development of garlic extract cooperated with chitosan film as an anti-bacterial packaging material. 39th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok. Thailand. 21-23 October 2013, pp. 239-240. (Poster)

ระดับนานาชาติ

 1. Kittisakulnam S, Suntornsuk W. Study on loading efficiency of garlic extract entrapment with various biopolymers. 6th National and International Graduate Study Conference 2016 on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development. Bangkok. Thailand. 11-12 July 2016, pp. 10-24. (Oral)

 2. Kittisakulnam S, Suntornsuk W. Stability and antibacterial activity of allicin in garlic extract under different storage conditions. 3rd International Conference on Food and Applied Bioscience. Chiang Mai. Thailand. 4-5 February 2016, pp. 21-30. (Oral)

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

 1. Kittisakulnam S, Saetae D, Suntornsuk W. Antioxidant and antibacterial activities of spices traditionally used in fermented meat products. Journal of Food Processing and Preservation 2016; DOI: 10.1111/jfpp.13004.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo