ประวัติและผลงานทางวิชาการ


อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์

ที่ทำงาน ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2354-8539, 0-2354-8544-9 ต่อ 1122
แฟกซ์ 0-2640-9839
E-mail chanchira.pho@mahidol.ac.th

สาขาที่สนใจทำวิจัย

 • โภชนาการชุมชน: การประเมินภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหาร

 • ความสัมพันธ์ของอาหาร โภชนาการ ความผันแปรทางพันธุกรรม และโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร

 • ชีวเคมีทางโภชนาการ

วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2556       วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2

 • สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

2560       ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรนานาชาติ        

 • ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลงานทางวิชาการ

 • Phosat C, Panprathip P, Chumpathat N, Prangthip P, Chantratita N, Soonthornworasiri N, et al. Elevated C-reactive protein, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha and glycemic load associated with type 2 diabetes mellitus in rural Thais: a cross-sectional study. BMC Endocr Disord 2017; 17: 44. doi: 10.1186/s12902-017-0189-z

 • Phosat CP and Phosat C. A Study of Syndrome Characteristic of Diabetic Nephropathy Stage 3 and Stage 4 Based on Traditional Chinese Medicine. The 5th National and International Conference, 26 May 2017, Huachiew Chalermprakiet University, Samutprakan, Thailand.

 • Phosat C, Panprathip P, Chumpathat N, Puduang S, Kwanbunjan K. Predictive markers for coronary heart disease and abnormal blood-sugar levels among a group of rural Thais. Prehypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome Conference 2016 "The 4th International Conference on Prehypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome", 3-6 March, 2016, Venice, Italy.

 • Kwanbunjan K, Panprathip P, Phosat C, Chumpathat N, Puduang S, Henkel I, et al. Association of retinol binding protein 4 and triglyceride level in rural Thais with type-2 diabetes risk. Prehypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome Conference 2016 "The 4th International Conference on Prehypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome", 3-6 March, 2016, Venice, Italy.

 • Phosat C, Soontornnon S, Suansawang W, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M, Chompooseang T. Self-Dietary Assessment Tool Development for Gastrointestinal Surgery Patients, Pre/Post-Operative. J Public Health 2015; 45(1): 28-45.

ทุนการศึกษา/วิจัยที่เคยได้รับ

 • ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมต่างประเทศเพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (Outbound Exchange Student) เพื่อฝึกอบรม ณ Institute of Nutrition Sciences (International Nutrition), Justus Liebig University Giessen ประเทศเยอรมนี (2559)

 • ทุน German Academic Exchange Service (DAAD) Study Trip to Germany (2560)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo