ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ที่ทำงาน
   ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1122
แฟ๊กซ์        0-2640-9839 
E-mail     chatrapa.hud@mahidol.ac.th   

สาขาความเชี่ยวชาญ

โภชนคลินิก (เบาหวาน หัวใจ โรคกลุ่มเมตาโบลิก)

สาขาที่สนใจทำวิจัย

 1. โภชนาการตามวัย
 2. โภชนาการในชุมชน

วุฒิการศึกษา 
2552  สด. (สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา), มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา 
2552  สม. (สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา), มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา 
2547  วท.ม.  (โภชนวิทยา),  มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียสเตท 
2543  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. Postprandial effects of pecan nuts ingestion on plasma level of nutrients, polyphenolic compounds and biomarkers of antioxidant status in human volunteers
2. The Knowledge of Thai Herbal Medicine
3. The Innovative Nutrition For Vegetarians (Food Guide Pyramid model)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

 • Effect on Plasma Fatty Acids of Diets with Walnuts or Fish.
 • สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 • ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ปรึกษาด้านอาหารต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนของบุตร
 • การท่องเที่ยวเชิงโภชนาการที่ยั่งยืน
 • การแปรรูปผลผลิตจากข้าวสินเหล็กเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • การให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยพัฒนารูปแบบของการทำสื่อการสอน
 • ผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหารชนิดเม็ดจากผงสำรอง
 • การศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

 • Poster: The Knowledge of Thai Herbal Medicine. Experimental Biology 2004. San Diego
 • Poster:  Effect on Plasma Fatty Acids of Diets with Walnuts or Fish. Experimental Biology 2006. San Francisco
 • Oral: The Effect of a pecan meal on postprandial plasma concentrations of hydro- and lipophilic oxygen radical absorbance capacity (ORAC) in human volunteers. Experimental Biology 2009. New Orleans
 • Poster: Pecan-enriched meal inhibits postprandial LDL oxidation in healthy subjects. Experimental Biology 2009, New Orleans, LA, April 2009
 • Poster: Antioxidant capacity of plasma and urine following a pecan-enriched meal. International Congress of Nutrition 2009, Bangkok Thailand
 • Poster: Inhibition of postprandial LDL oxidation following a pecan meal. 19th International Congress on Nutrition, Bangkok, Thailand, October 2009
 • Pecans Enhance Postprandial Antioxidant Capacity, Attenuate LDL Oxidation and Increase Plasma Catechins in Human Subjects. Journal of Nutrition 2011
 • Poster: Effect of Plasma and Urine Antioxidant capacity of Diets with Walnuts or Fatty Fish. The 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (7th APCCN 2011).
 • Effect of Plasma and Urine Antioxidant capacity of Diets with Walnuts or Fatty Fish. Thai Journal of Clinical Nutrition (TJCN) 2011

งานเขียน

 • “อาหารต้านโรค” by Media Associated Co, published in Thailand 2006
 • Pecans Enhance Postprandial Antioxidant Capacity, Attenuate LDL Oxidation and Increase Plasma Catechins in Human Subjects. Journal of Nutrition 2011
 • Effect on Plasma and Urine Antioxidant capacity of Diets with Walnuts or Fatty Fish. Thai Journal of Clinical Nutrition
 • คู่มือ “กินอยู่อย่างไรเมื่อน้ำมา” จัดทำโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ชุดความรู้การบริโภคไม่ได้สัดส่วน หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน ของกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • นักเขียนนิตยสาร Health Corner ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์การทำงาน
- นักเขียนประจำนิตยสาร Gourmet & Cuisine Health magazine: (2002-present)
- นักกำหนดอาหาร Loma Linda Diabetes Treatment Center: Dietitian (2009)
- Loma Linda University School of Public Health Department of Nutrition:    Research assistant (2005-2010)
- Mahidol University School of Public Health Department of Nutrition: Lecturer (present)
- กรรมการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมป์
- วิทยากร ประชุมวิชาการเรื่อง "แนวทางการดูแลสุขภาพให้ดูดีและอ่อนเยาว์"
- สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศ ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล และผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่างาดำ 2 เท่า 
- วิทยากร ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "Update อาหารสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท"
- วิทยากรรับเชิญสมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระ ในหัวข้อ “การเลือกซื้อน้ำมัน”
- วิทยากรรับเชิญ รายการเกล็ดสุขภาพทางช่อง TNN2 หัวข้อ ประเภทของไขมัน และ การเลือกผลิตภัณฑ์น้ำมัน
- วิทยากร การประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรม “ก้าวทันโภชนาการกับการผลิตอาหารสุขภาพ” 
- วิทยากรในรายการหน้าต่างสุขภาพ ทางช่อง 11 ในหัวข้อเรื่อง (อาหารเบาหวาน, ประโยชน์และโทษของชากาแฟ, และประเภทของกรดไขมัน)
- พิธีกรประจำรายการ Food Planet ของกันตนาทางช่องเคเบิ้ล 
- วิทยากรรับเชิญ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรณรงค์วันอัลไซเมอร์โลก “กิน กัน แก้ โรคสมองเสื่อม” โดยชมรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ร่วมกับทีมสหวิชาชีพคลินิกความทรงจำโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
- วิทยากร การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย Let’s take control of Diabetes: Goals to reach for nurse in 2011ในหัวข้อ Food Management: Diabetic Nephropathy 
- วิทยากรรับเชิญทางช่องวิทยุ Thaibps รายการสวัสดีประเทศไทย ในหัวข้ออาหารที่ควรมีติดบ้านในยามน้ำท่วม
- ผู้ร่วมเขียนหนังสือให้ความรู้เรื่อง กินอยู่อย่างไรเมื่อน้ำมา ร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยากรรับเชิญ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรีในหัวข้อ “กินถูกส่วน ลดอ้วน ลดพุง”
- กรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo