ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย
ที่ทำงาน               ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์               0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1204
แฟก                     0-2640-9839 
E-mail                 duangjai.mal@mahidol.ac.th   

สาขาที่สนใจทำวิจัย

 1. คุณภาพอาหาร
 2. ความปลอดภัยอาหาร

วุฒิการศึกษา 
2534  วท.ม.  (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2530  วท.บ. (ประมง)  สาขาวิชาเอกผลิตภัณฑ์ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยตีพิมพ์

 1. ดวงใจ มาลัย, ยุทธชาติ ทวีสุวรรณไกร, กฤตยา คลิกคลาย, ณัฐพร ผลศรัทธา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดำของไทย. วารสารวิทยศาตร์เกษตร 2561; 49(2)(พิเศษ): 73-6.
 2. ดวงใจ มาลัย, ปทุมรัตน์ อมรศิลป์, ยศพงศ์ ปลัดสิงห์, พัชราวดี เลิศปัญญาพล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บราวนีเพื่อสุขภาพจากผงแก่นตะวัน. วารสารวิทยศาสตร์เกษตร 2559; 47(2)(พิเศษ): 697-700.
 3. ดวงใจ มาลัย, กนกนาฏ แขงามขำ, นิตยา เหมาวนิคม, ศันสนีย์ ศรีพราย. การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร. วารสารอาหาร 2558; 45(3): 67-78.
 4. Cuprasitirut T, Srisorrachat S, Malai D. Food safety knowledge, attitude and practice of food handlers and microbiological and chemical food quality assessment of food for making merit for monks in Ratchathewi District, Bangkok. Asia Journal of Public Health 2011; 2(1): 27-34.
 5. เมลดา อภัยรัตน์, ดวงใจ มาลัย, เรวดี จงสุวัฒน์. แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย.วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2553; 40(2):;150-160.
 6. ดวงใจ มาลัย, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์. การสำรวจสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2551; 38(1): 48-58.
 7. สิริประภา กลั่นกลิ่น, สถิระ หิรัญ, ดวงใจ มาลัย. ผลของโซเดียมคาร์บอเนตและเกลือแกงต่อคุณลักษณะของบะหมี่เสริมเยื่อเมือกเมล็ดแมงลัก.วารสารโภชนาการ 2547; 39(1): 7-21.
 8. สุรีย์พร  ตั้งจิตร, เรวดี  จงสุวัฒน์, ดวงใจ  มาลัย. การเพิ่มใยอาหารในขนมปังกรอบแท่งโดยเติมรำข้าวเจ้าสกัดไขมันลดปริมาณลิกนิน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2546; 3(3): 185-195.              
 9. สิริประภา  กลั่นกลิ่น, ดวงใจ  มาลัย,  สถิระ หิรัญ.  คุณสมบัติทางกายภาพ  และคุณค่าทางโภชนาการของผงเยื่อเมือกเมล็ดแมงลักและการเสริมในบะหมี่สด. วารสารโภชนาการ 2545; 37(1): 16-25.
 10. ดวงใจ  มาลัย,  บุญทวี  กุยยกานนท์ เบทส์. การประเมินคุณภาพของรำข้าวเจ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. 2544; 36(4); 29-40.

การนำเสนอผลงานวิจัย 
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การสำรวจสารปนเปื้อนทางเคมีในอาหารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 33 ในการประชุม APACPH Conference ครั้งที่ 38 วันที่ 3-6 ธันวาคม 2549.

โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 1. โครงการศึกษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุราแช่ชุมชน ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการระหว่าง มีนาคม –สิงหาคม 2546  (ผู้ร่วมวิจัย)
 2. โครงการประเมินผลยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ. 2547 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินการระหว่างตุลาคม 2547-เมษายน 2548 (หัวหน้าโครงการ)
 3.   โครงการพัฒนาชุดทดสอบความชอบรสเค็ม  ได้รับทุนสนับสนุนจาก CMB คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินโครงการระหว่าง มีนาคม 2552 – มกราคม 2553 (ผู้ร่วมวิจัย)
 4. โครงการโรงอาหารเพื่อสุขภาพต้นแบบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2553  (ผู้ร่วมวิจัย)

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 1. โครงการ บริโภคนิสัยอาหารหวาน มัน เค็มของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (หัวหน้าโครงการ)

วิทยากร/ที่ปรึกษา                                                                                                                              

 1. วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “อัพเดต 3 แชมป์ อาหารปนเปื้อนฟอร์มาลิน” ลงในหนังสือชีวจิต คอลัมน์ เก็บข่าวมาเล่า ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เล่มที่ 297  ปีที่ 13
 2. วิทยากรเรื่อง อาหารปลอดภัย: ระดับองค์กร ประเทศ และนานาชาติ ในการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 11 จัดโดยชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28-30 เมษายน 2553  ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
 3. วิทยากรเรื่อง “บทบาทและทิศทางนักโภชนาการกับโลกในอนาคต” ในการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 10 จัดโดยชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28-30 เมษายน 2551  ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
 4. วิทยากรเรื่อง “น้ำ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนไทย” สัปดาห์รักษ์หัวใจไทย ครั้งที่ 22 วันที่ 14 กันยายน 2551  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา                                                                            
ปี 2555

 1. การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันที่  29 มีนาคม 2555  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microwave” วันที่ 20, 23, 28 และ 30 มีนาคม 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล
 3. การอบรมไอศกรีมโฮมเมด วันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ. ร้านมิสไอศกรีม  กรุงเทพฯ                                                              
 4. การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 มกราคม 2555 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ปี 2554

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวนอกสถานที่และพิธีกรภาคสนาม" วันที่ 20 กันยายน 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 2. การบรรยายเรื่อง “กลยุทธ์ในการยกระดับความรู้ในงานประจำ” ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2554
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2554
 4. การประชุม โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ ครั้งที่ 1/2554 ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2554
 5. การอบรมเรื่อง วิจัยการศึกษา ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2554
 6. การอบรมเรื่อง วิธีจัดทำแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 7. สัมมนาเรื่อง “ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล: อาหาร”  ณ.  โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  สมุทรสาคร  วันที่ 4 เมษายน 2554
 8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 23 มีนาคม 2554         
 9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Moodle”  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 16 มีนาคม 2554  

-     สัมมนา “ มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen Management)”  ณ.  ไบเทค  บางนา  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 
ปี 2553

 1. การอบรม “ธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ   ม.มหิดล ศาลายา วันที่ 23 ธันวาคม 2553
 2. อบรมการใช้งาน Joomla วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Biosafety lab วันที่ 21 มีนาคม 2553 ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 4. อบรม ISO 9001:2008 วันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ. โรงแรมเอเชีย
 5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโลกไซเบอร์ให้มีสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อการเสริมสร้างคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี 2552

 1. การฝึกอบรมการพัฒนานักบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 29 พฤศจิกายน 2552 – 3 กุมภาพันธ์ 2553
 2. การฝึกอบรมการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  21 กันยายน- 1 ธันวาคม 2552
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่ประเทศไทย  ประจำปีงบประมาณ 2552 เรื่อง Statistical Analysis of Rank Data and its Applications in Food Research  ณ. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2552 
 4. สัมมนาเรื่อง APEC Food Defense Pilot Program  ณ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552
 5. สัมมนาวิชาการเรื่อง ข้าวกล้องงอก...ดีจริงหรือตามกระแส  ณ. โรงแรมมารวย การ์เด้น  กรุงเทพฯ  วันที่  25 เมษายน 2552
 6. การเขียนตำรา  ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 16 มีนาคม 2552
 7. การปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2550-2554  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  จ. นครสวรรค์  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2552
 8. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน  ณ. ภาควิชาโภชนวิทยา  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
 9. เทคนิคการบริหารระบบความคิด   ณ. เค. ยู. โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 22 มกราคม 2552

ปี 2551

 1. การอบรมโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร  ณ.โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2551
 3. เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว  กรุงเทพฯ วันที่อบรม 8-10 ตุลาคม 2551 
 4. สัมมนาเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ : การประเมินความเสี่ยง ณ. ห้องประชุม K102  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2550

 1. การอบรมเรื่อง Food Regulation Learning-Learn Through EU Food Legislation Training the Trainers,  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  29-30 ตุลาคม 2550
 2. การประชุมเรื่อง Workshop on Practical Applications of Discriminant, Logistic Regression and McNemar Analyses in Food Industries,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  22-24 สิงหาคม 2550

ปี 2549

 1. การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000: 2005,  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพฯ  18-19 กันยายน 2549
 2. การอบรมเรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายใหม่และการจัดการสุขลักษณะ (GMP) เบื้องต้น,  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ. ฉะเชิงเทรา 28-29 มีนาคม 2549

ปี 2548
สัมมนาเรื่อง The Food Dynamic 2003 Seminar, ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ  1-2 ตุลาคม 2548 

ปี 2547
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู

2. อาจารย์ที่ปรึกษา, โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ  19-21 เมษายน 2547
3. การเสวนาความปลอดภัยอาหาร เรื่อง การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างปลอดภัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  19 สิงหาคม 2547 

ปี 2546 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, มหาวิทยาลัยมหิดล  24-27  มิถุนายน 2546 

ปี 2545
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Sensory Evaluation of Foods: Overview, Update and its Applications, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  8-12 กรกฎาคม 2545

ปี 2544
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสไปใช้งาน, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค   2-3 เมษายน 2544 

ปี 2543
การอบรมเรื่อง Uncertainty of Measurement,  โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพฯ   20-21  มกราคม 2543  

ปี 2542

1. การอบรมเรื่อง การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC Guide 25, โรงแรมซันรูท  กรุงเทพฯ  25-29 มกราคม 2542 
2. การฝึกอบรม เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน, กรมวิทยาศาสตร์บริการ   วันที่ 8-9 กันยายน 2542

ผลงานวิทยานิพนธ์ (ในฐานะที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วมของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์) 
หนังสือ/ ตำรา
ผู้เขียน
1. สวรรยา  อุดมเดช, ดวงใจ  มาลัย.  อาหารมีผลต่อสุขภาพ ใน อาหารไทยหัวใจดี   กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง จำกัด.  2550. หน้า 30-36.
2. สวรรยา  อุดมเดช, ดวงใจ  มาลัย.  น้ำสะอาด เครื่องดื่มประจำชาติไทย ใน อาหารไทยหัวใจดี  กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง จำกัด. 2550. หน้า 37-47
3. สวรรยา  อุดมเดช, เรวดี จงสุวัฒน์, ดวงใจ  มาลัย, พัชราณี ภวัตกุล, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. จานด่วนชวนอร่อย ไม่ด้อยคุณภาพ. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิฟ เพรส จำกัด. 2552. 
บรรณาธิการ
1. นัยนา บุญทวียุวัฒน์. ชีวเคมีทางโภชนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์. 2553.

สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/รางวัล 

สาขาความเชี่ยวชาญ -

สาขาที่สนใจทำวิจัย   คุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยของอาหาร  อาหารเพื่อสุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo