ประวัติและผลงานทางวิชาการ


รองศาสตราจารย์   ร้อยเอกหญิง  ดร.  จีรนันท์  แกล้วกล้า
ที่ทำงาน          ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                   420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์          0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1305
แฟกซ์             0-2640-9839
E-mail jeeranun.kla@mahidol.ac.th
วุฒิการศึกษา
2543   วท.ด  (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2532   วท.ม  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโภชนวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล

2527   วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
งานวิจัย/บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ

 • JaruwanPhaitrakoon, ArpapornPowwattana, SuneeLagampan, Jeeranun Klaewkla.The diamond level health promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in Thailand: lessons learned from interviews and focus groups. Asia Pac J ClinNutr 2014;23(2):293-300.
 • Le CN, Srisorrachatr S, Klaewkla J, Pavadhgul P,Phanuphak P.An outcome based nutrition curriculum for counselors at HIV voluntary counseling and testing facilities in Vietnam. Southeast AsianJ Trop Med PublicHealth. 2013:44 (3);417-28.
 • ChutimaSirikulchayanonta, PatcharaneePavadhgul, RewadeeChongsuwat, Jeeranun Klaewkla. Participatory action project in reducing childhood obesity in Thai Primary Schools. Asia Pac J Public Health OnlineFirst, published on May 10, 2010 as doi:10.1177/1010539510361965.
 • Jeeranun Klaewkla, KatiyaIvanovitch, SomchaiDurongdej, SuthamNanthamongkolchai. Supportive factors affecting maternal feeding behavior on their children aged 3-6 years attending private daycare centers in Bangkok.  International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand.
 • KiratiPoomphakwaen, SupanneePromthet, SupotKamsa-ard, PatravootVatanasapt, WisitChaveepojnkamjorn, Jeeranun Klaewkla, DusitSujirarat,NatchapornPichainarong. Risk Factors for Cholangiocarcinoma in KhonKaen, Thailand: A Nested Case-Control Study. Asian Pacific J Cancer Prev 2009; 10:251-257.
 • Klaewkla J, Klaewsiri D. Dietaty patterns for reducing cardiovascular disease risk among Thai alcohol. Nutrition&Dietetics2008;65:272–8.

 

งานวิจัย/บทความทางวิชาการระดับชาติ

 • อาทิตย์กระภูฤทธิ์, จีรนันท์ แกล้วกล้า, จตุรงค์จงสถิตไพบูลย์, อาภาพรเผ่าวัฒนา.  การประเมินและการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอโดยพยาบาล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1666-74
 • วิชยาภาเอี่ยมสว่าง, จีรนันท์แกล้วกล้า, กฤตกรณ์ประทุมวงษ์, เอกราชบำรุงพืชน์. การได้รับพลังงานและสารอาหารของนักเรียนในโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
  ศึกษาครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1438-45
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. รายงานการทบทวนวรรณกรรมประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดหรือแบบประเมินการบริโภคอาหารด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการมีน้ำหนักตัวเกิน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2554
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. รายงานวิจัยเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทยทุนสนับสนุนจากสถาบันคุ้มครอง
  ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(สบท.)  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  2553.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและดวงพร แก้วศิริ. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในกรุงเทพและปริมณฑล: การศึกษาเชิงคุณภาพ. นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 6  “สุราในโลกเสรี : Alcohol in a Globalized World ”ห้อง Grand Ballroonโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. รายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการได้รับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาขั้นต้น.ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2552
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าจารุวรรณ  ไผ่ตระกูล. ความสัมพันธ์ของการบริโภคแคลเซียมจากอาหารและการออกกำลังกายกับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนกรุงเทพ
  มหานคร.มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2551;14(3):196-202
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าพรรณี  แสงเพิ่ม. การบริโภคอาหารก่อนการแข่งขันของนักมวยไทยอาชีพ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2550:3;88-97.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม. 2549.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. Assessment of the Consequences of Universal Coverage Scheme on the financing situation of the state hospitals,  year 2003-2004.การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (38th APACPH Conference) เรื่อง  Partnership for Human Security and Health วันที่ 3-6 ธันวาคม 2549ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์,  กรุงเทพฯ.
 • สมชาย  ดุรงค์เดช, จีรนันท์  แกล้วกล้า, คล้ายอัปสร  พงศ์ระพีพร,จินต์  จรูญรักษ์. การทบทวนสถานการณ์วิจัยเรื่อง ภาวะโภชนาการ ระบาดวิทยาของโรคผู้สูงวัยพันธุกรรมศาสตร์ในผู้สูงวัย.  ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน) 2549.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและดวงพร แก้วศิริ. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการปฏิบัติตัวด้านการบริโภคของคนไทยในจังหวัดที่มีความเสี่ยงด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูง
  นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 2 The Second National Alcohol Conference ห้อง Grand Ballroonโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 13 - 14 ธันวาคม 2549
 • สมชายดุรงค์เดชและจีรนันท์แกล้วกล้า.รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. 2548.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. วิเคราะห์สถานการณ์และขนาดของผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2548
 • จีรนันท์สุวรรณวารีสมชายดุรงค์เดชและฐิติกานต์เจ้าทรัพย์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประสาทสัมผัสกับการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น.  วารสารโภชนาการ 2546;38(1):17-24.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้าและคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาล (Assessment of the Consequences of  Universal Coverage Scheme on the Health Care) ปี 2546-2547 ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกปี 2546
 • จีรนันท์สุวรรณวารีและอรพรวนมงคล. พฤติกรรมการอ่านข้อมูลฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคอายุ 20-60 ปีในกรุงเทพมหานคร.  วารสารโภชนาการ 2545;37(4): 15-21.
 • SomchaiDurongdej, Jeeranun Suwanwaree, ChaiyanKampanartsanyakorn. Evaluative research of healthy cities initiatives of five selected cities in Thailand. Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University, Monograph series, pp 137, 2002
 • จีรนันท์  สุวรรณวารี. การเขียนรายงานวิจัยเพื่อการลงพิมพ์. วารสารโภชนาการ 2544;36(1):53-61.
 • จีรนันท์สุวรรณวารี. การประเมินผลโครงการรณรงค์หลอดเลือดดีชีวีสดใส.  วารสารโภชนาการ 2544;36(3): 9-21
 • จีรนันท์สุวรรณวารี และพรรณี  แสงเพิ่มปัญหาการลดน้ำหนักของนักมวยไทย. วารสารโภชนาการ 2544;36(24-29): 9-21.
 • จีรนันท์  สุวรรณวารี.  อาหารเสริม: เสริมสร้างกล้ามเนื้อ.  วารสารโภชนาการ 2543;35(3):41-47.

หนังสือและตำรา

 • จีรนันท์ แกล้วกล้า.อาหารเพื่อสุขภาพดี. ใน โรงพยาบาสลสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คู่มือสุขภาพดีไม่มีซื้อขาย. กองโรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ. กรุงเทพฯ 2555. หน้า 190-204.
 • จีรนันท์ แกล้วกล้า.   หน่วยที่ 13 การประเมินทางโภชนาการ ชุดวิชาโภชนาการมนุษย์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้า. โภชนาการสำหรับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกาย. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551
 • จีรนันท์ แกล้วกล้า.กินอย่างปลอดภัย ป้องกันโรคร้ายและได้ประโยชน์. ใน กินตามวัย ห่างไกลโรค โภชนาการเพื่อการบำบัด. สำนักพิมพ์บุคส์ ทูยู. กรุงเทพฯ2550. หน้า 115-128.
 • จีรนันท์  แกล้วกล้า.หน่วยที่ 10 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางโภชนาการใน ชุดวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 331-380 พ.ศ. 2547

งานวิชาการอื่นๆ

 • อาจารย์อาคันตุกะที่  Research Center for International Health Development, Tokai University Graduate School of medicine, Japan. 2549.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
  เขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือปี 2557-2558.
 • วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการวิจัยและประเมินผลกับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข” แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญปี 2547-48
 • วิทยากรโครงการ “อบรมนักวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ” แก่บุคลากรของคณะกรรมการอาหารและยาทั่วประเทศปี 2544-2546
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เมืองน่าอยู่และวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง” แก่บุคลากรสำนักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครปี 2544
 • อาจารย์พิเศษวิชาโภชนศาสตร์(พ. 114) แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพ 2544-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย. ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546. กองโภชนาการกระทรวงสาธารณสุข 2546
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารโภชนาการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตั้งแต่  2543-2545

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo