ประวัติและผลงานทางวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี  ภวัตกุล                                                                                        

ที่ทำงาน            ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์           0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1203
แฟก                  0-2640-9839 
E-mail              patcharanee.pav@mahidol.ac.th หรือ patcharanee@hotmail.com   
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี     พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปี พศ. 2535 
ปริญญาโท        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2539  
ปริญญาเอก       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี พศ. 2546

งานด้านวิจัย
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

  1. การพัฒนาและทดสอบทางคลินิกถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอินทผลัมที่มีเม็ดบีดสมุนไพรสกัดซึ่งห่อหุ้มด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ต่อคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ (ทุนสกว.)
  2. การพัฒนาและทดสอบผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องหอมมะลิ สูตรลดปริมาณน้ำตาล เพิ่มพรีไบโอติก (ทุนสกว.)

โครงการวิจัยที่สำเร็จไปแล้ว
1)  โครงการปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดน้ำหนักและไขมันในเลือดบุคลากรในสถาบันต่างๆ                              
2)   การสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ในประชาชนไทย                                                                                
3)   การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินอย่างเป็นองค์รวม                                      
4)   ผลของการบริโภคพริกขี้หนูต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5)   ผลของการบริโภคน้ำมันเมล็ดชาต่อระดับไขมันในเลือดและภาวะออกซิเดทีฟสเตรส
6)   ผลของการบริโภคข้าวโอ๊ตต่อระดับไขมันในเลือดและภาวะการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระ
7)   ผลของการบริโภคลูกหม่อน (Mulberry) ต่อระดับไขมันในเลือด การอักเสบ และoxidative stress
8)   โครงการนวัตกรรมลดหวาน ลดเค็มในผลิตภัณฑ์ OTOP
 9)   ผลการบริโภคเวย์โปรตีน ต่อระดับภูมิคุ้มกัน ภาวะการอักเสบและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
               
ผลงานตีพิมพ์
1. Chaiyata P, Puttadechakum S, Komindr S. Effect of Chili Pepper     (Capsicum  frutescens) Ingestion on Glucose   Response,  Metabolic rate     in Thai Women. J Med Assoc Thai 2003; 86: 854-860.
2. พัชราณี ภวัตกุล, กมล ไชยสิทธิ์  บทบาทของโภชนศาสตร์เชิงโมเลกุลในงานโภชนาการ. วารสารโภชนาการ 2547; 39(4): 7-10.
3. Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Srisorrachata S. A     Preliminary Study of  Hyperlipidemia in Bangkok School Children. Asia Pac J Public Health  2006; 18(3): 15-19.
4. Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake by semi-quantitative food frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol University. J Med Assoc Thai 2009; 92 Suppl 7: S75-82.
5. Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Klaewkla J. Participatory Action Project in Reducing Childhood Obesity in Thai Primary Schools. Asia Pac J Public Health 2010; 23: 917-927.
6. Aikawa T, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Sawasdivorn S, Boonshuyar C. Maternal Return to Paid Work and Breastfeeding Practices in Bangkok, Thailand. Asia Pac J Public Health 2015; 27(2): NP1253–62
7.  เสาวณีย์  ขวานเพชร, พัชราณี ภวัตกุล, มันทนา ประทีปะเสน, นิรัตน์  อิมามี.  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2554: 9-20.
8. Thongoun P, Pavadhgul P, Bumrungpert A, Satitvipawee P, Harjani Y, Kurilich A. Effect of Oat Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Adults. J Med Assoc Thai. 2013; 96 Suppl 5: S1-8.
9. Thiengwiboonwong S, Chongsuwat R, Temcharoen P, Pandii W, Pavadhgul P. Efficacy of dietary modification following the National Cholesterol Education Program (NCEP) recommendation on lipid profiles among hyperlipidemia subjects. J Med Assoc Thai. 2013; 96(10): 1257-67.
10. Cua LN, Srisorrachatr S, Klaewkla J, Pavadhgul P, Phanuphak P. An outcome based nutrition curriculum for counselors at HIV voluntary counseling and testing facilities in Vietnam. SE Asian J Trop Med 2013;44(3):417–428.
11. ณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร, พัชราณี ภวัตกุล, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร, เรวดี จงสุวัฒน์. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในพนักงานชายบริษัทผลิตรถยนต์ที่ทำงานรอบกลางคืน. วารสารสุขศึกษา ปีที่ 37 ฉบับที่ 126 เดือนมกราคม-เมษายน 2557
12. Chayanisa Boonrong, Patcharanee Pavadhgul, Akkarach Bumrungpert, Wiroje Kaewruang. THE EFFECT OF FREEZE-DRIED MULBERRY FRUIT (Morus alba L.) CONSUMPTION ON BLOOD GLUCOSE IN DYSLIPIDEMIC ADULTS การประชุมวิชาการ Research Expo บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
13. พูนศิริ ฤทธิรอน พัชราณี ภวัตกุล มณีรัตน์ ธีรวิวัฒน์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน จังหวัดพิษณุโลก การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558
14.  ศิรดา กลิ่นชื่น, พัชราณี ภวัตกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี. พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วารสารสุขศึกษา มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘.
15. Sirikanchanarod A, Bumrungpert A, Kaewruang W, Senawong T, Pavadhgul P. The Effect of Mulberry Fruits Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized Controlled Trial. J Pharm Nutr Sci. 2016; 6: 7-14.
16.  Bumrunpert A, Pavadhgul P, Kalpravidh RW. Camellia-oil enriched diet attenuates oxidative stress and inflammatory markers in hypercholesterolemic subjects. J Med Food. 2016; 19(9): 895-8.
17.  Buntuchai G, Pavadhgul P, Kittipichai W, Satheannoppakao W. Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers. J Hum Lact. 2017; 33(3): 552-559.
18. Bumrungpert A, Pavadhgul P, Nunthanawanich P, Sirikanchanarod A, Adulbhan A. Whey protein supplementation improves nutritional status, glutathione levels, and immune function in cancer patients: a randomized, double-blind controlled trial. J Med Food 2018;21(6):612–616.
19. พัชราณี ภวัตกุล, กนกวรรณ บัณฑุชัย, วิริณธิ์ กิตติพิชัย. ปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับกับพลังงานและสารอาหารที่มารดาบริโภค. วารสารโภชนาการ 2561;53(1):42–54.

สาขาความเชี่ยวชาญ
- โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร  โภชนศาสตร์ชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
สาขาที่สนใจทำวิจัย
- โภชนบำบัด   การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo