ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า                                                                           
ที่ทำงาน               ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์                0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1204
แฟกซ์                     0-2640-9839 
E-mail           promluck.san@mahidol.ac.th, promluck@yahoo.com

สาขาความเชี่ยวชาญ

การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวไทย์

สาขาที่สนใจทำวิจัย

    • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย
    • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
    •  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
    • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค เฉพาะวัย

วุฒิการศึกษา
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม.  (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

กรรมการวิชาชีพ
-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ " โครงการอาหารไทยหัวใจดี " มูลนิธิหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2548 –ปัจจุบัน
-สมาชิกตลอดชีพ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
-สมาชิกตลอดชีพสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ
1. นักวิจัยในโครงการที่ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2553 ของ สกว. เรื่องระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค ภายใต้ชุดโครงการ "การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย" ซึ่งมี รศ.ดร. จุฑารัตน์ เศรษฐกุล เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
2. รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเยี่ยม ด้านอาหารและการแปรรูปอาหาร เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดี ด้านอาหาร เรื่อง  ผลของการเอ็กซ์ทรูชันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่พรีเจลาทิไนซ์ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4.  รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านอาหาร เรื่อง การเอนแคปซูเลชั่นน้ำลูกหว้าด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยและผลต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
5. รางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2558" เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 24 กันยายน  2558

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

    1. ทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่ Department of Food Science, University of Guelph และ Agriculture and Agri-Food Canada Research Center, Guelph, Ontario, Canada โดยได้รับทุนปริญญาเอกร่วมสถาบันจากสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ
ปี 2552
- มญชุภา กลิ่นสุคนธ์ , พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล,  ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์.  การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกัมจากเมล็ดสำรอง.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน 2552, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า16 (นำเสนอแบบปากเปล่า)
- วรัชญา เอกปริญญารักษ์, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดสำรอง.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน 2552, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า17 (นำเสนอแบบปากเปล่า)
- พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล และ สุภัทรา ลิลิตชาญ.  คุณค่าทางด้านโภชนาการของเนื้อโคพื้นเมือง เนื้อโคขุนลูกผสมบราห์มัน และ เนื้อโคขุนลูกผสมชาร์โรเล่ส์.  การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 1 ปี 2552 : ห่วงโซ่มูลค่าเนื้อโคไทย (Value Chain of Thai Beef), 17-18 ธันวาคม  2552, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ, หน้า 51-56 (นำเสนอโปสเตอร์ และ บทความย่อ)
ปี 2554
- พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, ฉัตรภา หัตถโกศล, สุวรรณี ศรีสุวรรณ, คงกฤษ น้อยเผ่า, ปัณณพร ตันธีระพงศ์.  ผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหารชนิดเม็ดจากผงสำรอง. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21-22 ก.ค 2554, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, หน้า 140 (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
ปี 2555
- พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, ฉัตรภา หัตถโกศล, อมรรัตน์ มีเครือรอด, วรารัตน์ ลาสุขัง, ดรัญพร เชื้อ ดวงผุย.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26-27 ก.ค 2555, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, หน้า 157 (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
ปี 2556
- ขนิษฐา วงศ์ลาว วรางคณา ศรีจำนงค์ ฉัตรภา หัตถโกศล อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  ผลของขนาดอนุภาคแป้งข้าวกล้องสินเหล็กทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพบิสกิต. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1-2 ส.ค 2556, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 10 (นำเสนอแบบวาจา).
- นรินทร์ภพ  ช่วยการ ณัฏฐา เสาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสารทดแทนไขมันต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมลดไขมันการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1-2 ส.ค 2556, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 2 (นำเสนอแบบวาจา).
- ปัจจยา ตันติวีรสุต ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  ผลของการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์.  การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1-2 ส.ค 2556, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 84 (นำเสนอแบบโปสเตอร์).
ปี 2557
- ปัจจยา ตันติวีรสุต ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในน้ำสลัด.  การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21-22 ก.ค 2557, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, หน้า 10 (นำเสนอแบบวาจา)
ปี 2558
- โปรดปราน ทาศิริ, อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่มังสวิรัติที่มีโปรตีนและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3-4 ก.ย 2558, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 13. (นำเสนอแบบวาจา)
- วรธร ป้อมเย็น, วรางคณา ศรีจำนงค์, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3-4 ก.ย 2558, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 12. (นำเสนอแบบวาจา)
- นิตยา บุญนำมา, ณัฏฐา เลาวหกุลจิตต์, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. การเอนแคปซูเลชั่นน้ำลูกหว้าด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยและผลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3-4 ก.ย 2558, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 136. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
- ภารวี กุศลินกุล, มยุรี เหลืองวิลัย, เพชรนัน ตระกูลพานิช, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา. การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3-4 ก.ย 2558, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 161. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)

ระดับนานาชาติ
ปี 2015
- Chatrapa Hudthagosol, Promluck Somboonpanyakul, Rutchanee Wuttiwan. Nutrition education intervention improves nutrition knowledge and attitude of mothers who have children aged 6 months to 3 years. 12th Asian Congress of Nutrition. Yokohama, Japan. 14-18 May 2015, p 132. (Oral)
- Rutchanee Wuttiwan, Chatrapa Hodthagosol, Cholrit Luangjinda, Promluck Somboonpanyakul. The effectiveness of nutrition education program, focus groups and instructional media, amongst mothers of children 6 months to 3 years. 12th Asian Congress of Nutrition. Yokohama, Japan. 14-18 May 2015, p 132. (Poster)
- Laddawan Chalajit, Chatrapa Hudthagosol, Uthaiwan Suttisansanee, Promluck Somboonpanyakul, Warankana Srichamnong. Phenolic compounds and antioxidant activities of Krabok Extract. 12th Asian Congress of Nutrition. Yokohama, Japan. 14-18 May 2015, p 338. (Poster).
- Charoonsri Chusak, Chatrapa Hudthagosol, Pachsiree Lhaothong, Promluck Somboonpanyakul, Sirichai Adisakwattana. Effect of different sweetener beverages on postprandrial antioxidant status in healthy men. 12th Asian Congress of Nutrition. Yokohama, Japan. 14-18 May 2015, p 434. (Poster)
- Pachsiree Lhaothong, Chatrapa hudthagosol, Promluck Somboonpanyakul, Sirichai Adisakwattana. The effect of different types of sugar and sweetener on postprandial glycemic response. 12th Asian Congress of Nutrition. Yokohama, Japan. 14-18 May 2015. (มีส่วนร่วม 15%), p 483. (Poster)
- Suwapat Kittibunchakul, Chatrapa Hudthagosol, Promluck Somboonpanyakul, Suwimol Sapwarobol and Uthaiwan Antioxidant Activities and Total Phenolic Content of  Sacha Inchi Nut Oil in Comparison to Conventional Plant-based Oils. The International Conference on Antioxidants and Degenerative Diseases (ICADD) 2015. Kuala Lumpur, Malaysia. 3-4 June 2015. (Poster).
- Laddawan Chalajit, Warangkana Srichamnong, Uthaiwan Suttisansanee, Suwimol Saparobol, Promluck Somboonpanyakul, Chatrapa Hudthagosol. Phenolic compounds and antioxidant capacity of raw and processed Kra-bok (Irvingia malayana Oliv. Ex. A.W. Benn.) and Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds. Fi Sia Conference 10-11 September 2015, BITEC, Bangkok, p 21. (Oral)
- Suphanee Insorn, Promluck Somboonpanyakul, Chatrapa Hudthagosol. The effect of organic soy yoghurt with synbiotics and plant stanol consumption on lipid profile in hypercholesterolemic subjects. Fi Sia Conference 10-11 September 2015, BITEC, Bangkok,       p 20. (Oral)

โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง  " การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและสุขภาพของเนื้อโคไทย " ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (1 กันยายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2551) งบประมาณ 405,700 บาท
2. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง  " การศึกษาสกัด gum จากส่วนเนื้อของเมล็ดสำรองและคุณสมบัติทางเคมี- Rheology ของ gum" ได้รับทุน โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2550 งบประมาณ 200,000 บาท
3.ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชสำหรับผู้สูงอายุ" ได้รับอนุมัติทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก) ระยะเวลาในการดำเนินการ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 งบประมาณ 4,691,280 บาท
4. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง " การพัฒนาโยเกิร์ตซินไบโอติกพร้อมดื่มจากถั่วเหลือง " ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัท บี.บี. โฮลดิ้ง จำกัด งบประมาณ 357, 500 บาท ระยะเวลา 1 พ.ย. 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
5. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง " การสกัดสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดหยาบจากกากของเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์องุ่น "  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัท Triple Eleven งบประมาณ 200,000 บาท ระยะเวลา 1 กรกฎาคม -30 พฤศจิกายน 2556
6.หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง " การพัฒนาบิสกิตดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวกล้องสินเหล็ก " ได้รับอนุมัติทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว. – อุตสาหกรรม ประจำปี 2555" งบประมาณ 285,000 บาท
7.หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง " การพัฒนาไอศครีมไขมันต่ำจากข้าวไรซ์เบอรี่ " ได้รับอนุมัติทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว. – อุตสาหกรรม ประจำปี 2555" งบประมาณ 285,000 บาท
8. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง " การพัฒนาน้ำสลัดไขมันต่ำจากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่พรีเจลาติไนซ์และน้ำตาลไอโซมอลทูโลส " ได้รับอนุมัติทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว. – อุตสาหกรรม ประจำปี 2556" งบประมาณ 300,000 บาท
9. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของพ่อแม่ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี " ทุน 1,000,000 บาท จากบริษัท Peachy Village จำกัด
10. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการรับประทานโยเกิร์ตจากถั่วเหลืองที่มีซินไบโอติกต่อระดับไขมันในเลือดและระบบขับถ่ายในอาสาสมัครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ได้รับทุนจากบริษัท บีบี โฮลดิ้ง จำกัด สิงหาคม 2557

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่โปรตีนและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุ" ได้รับทุนรับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท งบประมาณปี 2557.
2. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "ขนมกลีบลำดวนดัชนีน้ำตาลต่ำเสริมด้วยใยอาหารจากแป้งรำข้าวและข้าวกล้องสินเหล็ก" ได้รับทุนรับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท งบประมาณปี 2557.
3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดจากดาวอินคา (Sacha Inchi Nuts) และการศึกษาผลทางสุภาพของการรับประทานดาวอินคา" ได้รับทุนจากบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด 9 พ.ค 2557
4. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาเต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้ในการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา" ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท งบประมาณปี 2558
5. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการกลืน" ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท งบประมาณปี 2558

หนังสือ/ตำรา
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  คุณค่าทางด้านโภชนาการของเนื้อโค. ใน จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และ พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ, บรรณาธิการ.  คุณค่าเนื้อโคไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง; 2552. หน้า 35-44.

 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ:  
ระดับชาติ
- ปัจจยา ตันติวีรสุต ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในน้ำสลัด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2557; 45(2)(พิเศษ): 125-128.
-ปัจจยา ตันติวีรสุต ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอรรี่พรีเจลาทิไนซ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2556; 44(2)(พิเศษ): 205-208.
-ขนิษฐา วงษ์ลาว วรางคณา ศรีจำนง ฉัตรภา หัตถโกศล อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของขนาดอนุภาคแป้งข้าวกล้องสินเหล็กทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพบิสกิต. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2556; 44(2)(พิเศษ): 181-184.
-นรินทร์ภพ ช่วยการ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์
สมบูรณ์ปัญญากุล. อิทธิพลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมไขมันต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2556; 44(2)(พิเศษ): 589-592.
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, ฉัตรภา หัตถโกศล, อมรรัตน์ มีเครือรอด, วรารัตน์ ลาสุขัง, ดรัญพร เชื้อ ดวงผุย.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2555; 43(2)(พิเศษ): 565-568.
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, ฉัตรภา หัตถโกศล, สุวรรณี ศรีสุวรรณ, คงกฤษ น้อยเผ่า, ปัณณพร ตันธีระพงศ์.  ผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหารชนิดเม็ดจากผงสำรอง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2554; 42(2)(พิเศษ): 517-520.
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, สุภัทรา ลิลิตชาญ.  การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อโคพื้นเมืองไทย.  วารสารโภชนาการ 2552; 44(1): 24-34.
มญชุภา กลิ่นสุคนธ์, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์.  การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกัมจากเมล็ดสำรอง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 2552; 40(3)(พิเศษ): 333-336.
วรัชญา เอกปริญญารักษ์, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดสำรอง; 40(3)(พิเศษ): 337-340.
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล.  คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อโค. วารสารโภชนาการ 2551; 43 (2) : 29-33.
พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ปัญญากุล.  องค์ประกอบทางเคมีที่ให้คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อโค.  ประชาคมวิจัย 2551; 13 (78): 27-28.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และ สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล.  การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช.  อาหาร 2545; 32 (3): 200-212.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และ สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล. การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิด เพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม.อาหาร 2544; 31(3): 187-200.

ระดับนานาชาติ
Barbut S, Somboonpanyakul P, Quinton M, Smith A.  Effect of malva nut gum (purified and crude), sodium chloride and phosphate on cooking, texture, colour, rheology and microstructure of different chicken meat batters.  British Poultry Science 2009; 50: 83-94.
Barbut S, Somboonpanyakul P.  Effect of crude malva nut gum and phosphate on yield, texture, color, and microstructure of emulsified chicken meat batter.  Poultry Science 2007; 86: 1440-1444.
Somboonpanyakul P, Barbut S, Jantawat P, Chinprahast N. Textural and sensory quality of poultry meat batter containing malva nut gum, salt and phosphate.  LWT - Food Science and Technology 2007; 40: 498-505.
Somboonpanyakul P, Wang Q, Cui W, Barbut S, Jantawat P.  Malva nut gum (Part I): Extraction and physicochemical characterization.  Carbohydrate Polymers 2006; 64 (2): 247-253.
Somboonpanyakul P, Wang Q, Cui W, Barbut S, Jantawat P. Solution characteristics of malva nut gum extracted under alkaline condition.  In:  Williams PA, Phillips GO, editors.  Gums and Stabilizers for the Food Industry 13.  London: RSC Publishing; 2006.  p. 124-131.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo