ประวัติและผลงานทางวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์  
ที่ทำงาน           ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์          0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1204
แฟกซ์              0-2640-9839 
E-mail       
  rewadee.cho@mahidol.ac.th 
วุฒิการศึกษา        
1996      Doctor of Philosophy in Food, Nutrition and Dietetics,  New York  University, U.S.A.     
1985      Master of Science (Home Economics), Ohio University, U.S.A.       
1982      วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
หนังสือ/ ตำรา
 • พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล, เรวดี จงสุวัฒน์, อาภาพร  เผ่าวัฒนา. การจัดการความรู้  กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2550.
 • นัยนา  บุญทวียุวัฒน์, เรวดี  จงสุวัฒน์.  น้ำมันรำข้าว. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.
 • สมใจ  วิชัยดิษฐ์,  เสาวพร  เมืองแก้ว,  เรวดี  จงสุวัฒน์.  โภชนาการขั้นพื้นฐาน. เนสท์เล่ โปรดักท์ส  ไทยแลนด์ (อินด์) มป.ป.
งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
 • Sirikulchayanonta C, Pavadhgul P, Chongsuwat R, Srisorrachata S. A preliminary study of hyperlipidemia in Bangkok school children. Asia-Pacific J Public Health 2006;18(3): 15 – 9.
 • Chutima Sirikulchayanonta , Kannatcha Madjupa , Rewadee Chongsuwat , Wongdyan  Pandii. Do Thai  Women Of Child Bearing Age Need Reconceptional Supplementation Of Dietary   Folate.  Asia Pacific J Chin Nutr 2004;13 (1) : 69-73. 
 • Sirikulchayanonta C , Madjupa K, Chongsuwat R, Pandii W. Do Thai women of child  bearing age need preconceptional supplementation of dietary folate? Asia Pacific J Clin Nutr 2004;13(1):69-73.
 • สุรีย์พร ตั้งจิตร, เรวดี จงสุวัฒน์, ดวงใจ มาลัย. การเพิ่มใยอาหารในขนมปังกรอบแท่งโดยเติมรำข้าวเจ้าสกัดไขมันลดปริมาณ   วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2546 ; 33 (3) : 185-195.
 • เรวดี   จงสุวัฒน์,  ดาวรุ่ง   คุณวุฒิคุณากร.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  2544; 1(2): 67- 74.
 • ดาวรุ่ง  คุณวุฒิคุณากร,  เรวดี  จงสุวัฒน์,  วงเดือน   ปั้นดี,  ชุติมา  ศิริกุลชยานนท์.   ความตระหนักในความสำคัญของแคลเซียมต่อร่างกาย  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารสุขศึกษา  2544; 24  (89): 1-13.
 • Hang  Thi Thu Le, Yaowaluk Ngoenwiwakul, Rewadee Chongsuwat, Jongkol Podang. Denta Caries and the Associated Risk Factors in 12-year-old Children in

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo