ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล
ที่ทำงาน ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1204
แฟก 0-2640-9839
E-mail Supat.chi@mahidol.ac.th  วุฒิการศึกษา
2551  ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541  วท.ม.  (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย

 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ จาก ข้าว ธัญพืช และสมุนไพร

 • การทดสอบและประเมินความปลอดภัยอาหารและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและการสัมผัสอาหาร

 • การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของอาหาร

 • มาตรฐาน กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการผลิตอาหาร

งานวิจัยตีพิมพ์
ชื่อแรกและ Coresponding author

 • Suwannakornrat P, Chaiyakul S, Thakhiew W, Judprasong K. Effect of blanching in NaCl solution and drying temperature on the physiochemical of ivy-gourd powders. Agricultural Sci J 2016; 47(2):181-184.

 • Pongpaiboon W, Srichamnong W, Chaiyakul S. Physical properties and resistant starch content of rice flour residues hydrolyzed by a-amylase. Inter J Bio Biomol Agri Food Biotech Eng 2016; 10(11): 692-97.

 • Chaiyakul S, Sukkasem D, Natthapanpaisith P. "Effect of flour concentration and retrogradation treatment on physical properties of instant sinlek brown rice". Inter J Bio Biomol Agri Food Biotech Eng 2016; 10(12): 724-32.

 • Nuprapa J, Tantisawangwong N, Sompornserm P, Chaiyakul S. Development of iron complementary food for 9-11 months infant. Agricultural Sci J 2015; 46(3): 193-6.

 • Pongpaiboon W, Chaiyakul S. Effect of enzyme concentration and hydrolysis time on chemical properties and viscosity of hydrolyzed high-amylose Thai rice flour. Agricultural Sci J 2015; 46(3): 481-4.

 • Saardsriweradej R, Chaiyakul S, Hudthagosol C. Effect of soaking on physico-chemical properties of sinlek brown rice. Agricultural Sci J 2013; 44(2): 9-12.

 • Ritruengdech  K, Kerdchoechuen  O, Laohakunjit  N, Chaiyakul S. Effects of extrusion on thermal and rheological properties of pregelatinized germinated brown rice flour. Agricultural Sci J 2012; 43(2): 321-4.      

 • Khohornchaikul P, Chaiyakul S. Consumption behavior and satisfaction in the canteen: a case study of the faculty of public health, Mahidol University. J Pub Health. 2011; Special issue: 21-28.

 • Chaiyakul S, Maleevong K. Evaluation of efficacy and usage of h36 test kit for determination of iodine level in salt. J Pub Health. 2011; Special issue: 29-37.  

 • Ritruengdech K, Kerdchoechuen O, Laohakunjit N, Chaiyakul S. Effects of pregelatinization on physico-chemical properties of flour of germinated brown rice cv. KDML 105. Agricultural Sci J 2011; 42(2):  117-120.

 • Ritruengdech K, Kerdchoechuen O, Laohakunjit N,  Chaiyakul S. Effects of pregelatinization on physico-chemical properties of flour of germinated brown rice cv. Chainat 1. Agricultural Sci. J 2011; 42(2): 425-428.

 • Chaiyakul S, Jangchud K, Jangchud A, Wuttijumnong P, Winger R. Effect of extrusion conditions on the physical and chemical properties of high protein glutinous rice-based snack. Lebensm. Wiss. U-Technol-Food Science and Technology 2009; 42(3): 781-7. 

 • Chaiyakul S, Jangchud K, Jangchud A, Wuttijumnong P, Winger R. Effect of protein content and extrusion process on sensory and physical properties of extruded high-protein, glutinous rice-base snack. Kasetsart Journal  2008; 42(5): 182-90.

 • สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, ณัฐฐา งามจินดาสกุล. การผลิตและอายุการเก็บบิสกิตสาหร่ายสไปรูไลนา. วารสารโภชนาการ 2545; 36(3): 42-50.

 • สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, สมชาย ดุรงค์เดช, บุญทวี กุยยกานนท์ เบสถ์. ศึกษาและสำรวจการเลือกใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารสดของประเทศไทย. วารสารโภชนาการ 2545; 36(4): 37-45.

 • สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, ชัยนุวัฒน์ วัชรพันธุ์ชัย, นิตยา เทพปฐม. การศึกษาและทดสอบประมาณตะกั่ว และโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารว่างของโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2544; 31: 111-20.

 • อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฐฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล. การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิด เพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมในอาหาร 2544; 31(3); 187-200.

 • อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฐฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล. การผลิตเครื่องดื่มนมเลียนแบบธัญพืช. อาหาร 2545; 32(3): 200-12.

ตำรา/หนังสือ

 • สุภัทร์ ไชยกุล. เรื่องอาหารเฉพาะทาง อาหารทางสายยาง นวัตกรรมจากข้าวไทยเพื่อการแพทย์. ในหนังสือ สร้างสรรค์คุณค่าข้าวไทยด้วยเกษตรปลอดภัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). พิมพ์ครั้งที่ 1. 2561. หน้า 32-33.
 • สุภัทร์ ไชยกุล. เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ. ในตำรา โภชนาการในงานสาธารณสุข. ภาควิชา               โภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2558.                 หน้า 229-247.

 • สุภัทร์ ไชยกุล. เรื่อง คลังความรู้การทำงานร่วมกับชุมชน ในหนังสือ การทำงานกับชุมชน ผู้นำกับความสำเร็จ                ของโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2554. หน้า 16-24.

 • สุภัทร์ ไชยกุล. เรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร: สถานการณ์และแนวทางแก้ไขกรณีศึกษาโรงอาหารต้นแบบ    เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ในหนังสือ การจัดการ       สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2554. หน้า 4-31.

สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/รางวัล

 • เลขที่ สิทธิบัตร 10992 ชื่อผลงาน เครื่องดื่มเลียนแบบน้ำนมจากข้าวและกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์ สุภัทร์ ไชยกุล และ นายปนิต ไตรโรจน์  วันที่ออกหนังสือรับรอง 8-ม.ค.-59 สถานที่จด ประเทศไทย

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • สุภัทร์ ไชยกุล และรัชนีวรรณ สะอาดศรีวีรเดช. การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวกล้องสินเหล็กโปรตีนสูง ชนิดยูเอชที. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561,โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพ.
 • สุภัทร์ ไชยกุล วรัญญา พงษ์ไพบูลย์ และวรางคณา ศรีจำนงค์. ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าว. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561,โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพ.
 • Chaiyakul S, Sukkasem D, Natthapanpaisith P. Effect of flour concentration and retrogradation treatment on physical properties of instant sinlek brown rice. ICFSN 2016: 18th Internation conference on food security and nutrition. November 10-11, 2016 kyoto, Japan.

 • Pongpaiboon W, Srichamnong W, Chaiyakul S. Physical properties and resistant starch content of rice flour residues hydrolyzed by a-amylase. ICFSN 2016: 18th Internation conference on food security and nutrition. November 10-11, 2016 kyoto, Japan.

 • Omprasong N, Saomuangmeesuk T, Sompornserm P, Chaiyakul S,  Kaewtathip T.  Optimal condition for hydrolysis of sea lettuce (Ulva rigida) with microwave-assisted acid hydrolysis. THE 17th  Food Innovation Asia Conference 2016 "Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity" 16-18 June 2016, BITEC, Bangkok.

 • Sanga N, Chaiyakul S, Suwannalert P. Effect of Drying Conditions on Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Pregelatinized Rice Flour. International Conference on Food and Applied Bioscience. The 2nd Joint Symposium vetween Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University and Gangneung-Wonju National University. 6-7 February 2012 Kntary Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand.

 • Ritruengdech K, Chaiyakul S. Effects of pregelatinization on physico-chemical properties of germinated brown rice flour. International conference on food science and nutrition 2012. 2-4 April 2012 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและ/หรือดำเนินการแล้วเสร็จ

 • ปี 2015 ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามวัยสำหรับทารกที่มีส่วนผสมของแป้งโปรตีนไฮโดรไลเสตและน้ำมันจากข้าวเจ้า , ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ปี 2015 ชื่อโครงการ: ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์ต่อคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ และความสามารถในการย่อยแป้งข้าว , ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ปี 2014 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากข้าว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ, ชื่อทุน : บริษัทจัยมาตาร์ดี จำกัด

 • ปี 2014 ชื่อโครงการ: โครงการอาหารปลอดภัยด้วยใจสาสุข การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารด้านเคมี และจุลินทรีย์ และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ชื่อทุน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปี 2013 ชื่อโครงการ: การศึกษาผลของสภาวะการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และความ

สามารถในการต้านอนุมูลอิสระของแป้งข้าวกล้องสีน้ำตาล, สีแดง และสีดำ , ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนบัณฑิตศึกษา

 • ปี 2012 ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเลียนแบบนม จากข้าวกล้องสินเหล็ก ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท บีฟโปร จำกัด

 • ปี 2011 ชื่อโครงการ: การศึกษาอิทธิพลของการพรีเจลาติไนเซชั่นต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอก ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนบัณฑิตศึกษา

 • ปี 2011 ชื่อโครงการ: ศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวหอมนิลและแป้งข้าวเหนียว ต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไดฟุกุ

 • ปี 2011 ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผักกาดทะเลและธัญพืช  ผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1ใน 10 สถาบัน งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2011

 • ปี 2011 ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงเสริมใยอาหาร และวิตามินซีจากสำรองผงเพื่อสุขภาพ ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบคัดเลือก งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2011

 • ปี 2010 ชื่อโครงการ:โรงอาหารเพื่อสุขภาพต้นแบบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • ปี 2009 ชื่อโครงการ:โครงการสำรวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในเครื่องปรุงรส ของประเทศไทย ปี 2552  ชื่อทุน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 • ปี 2009 ชื่อโครงการ: การสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ ชื่อทุน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 • ปี 2009 ชื่อโครงการ: สถานการณ์การขาดสารไอโอดีนของประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ชื่อทุน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 • ปี 2009 ชื่อโครงการ: การประเมินและการใช้ชุดทดสอบอนามัย 36 ในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ ชื่อทุน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินงาน:
หัวหน้าโครงการวิจัย

 • ปี 2018 ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • ปี 2017 ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ และการประเมินประสิทธิภาพในการบรรเทาภาวะท้องผูก ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ทุนนักศึกษาปริญญาโท)

 • ปี 2017 ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมพลังงานจากน้ำตาล    พาลาทีน สำหรับผู้บริโภคที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง นักกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (ทุนนักศึกษาปริญญาโท)

 • ปี 2016 ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผงข้าวกล้องโฮล อินวัน สำหรับกลุ่มผู้บริโภค อ้วน เบาหวาน น้ำตาลสูง ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทุนนักศึกษาปริญญาโท)

ผู้ร่วมวิจัย :

 • ปี 2016 ชื่อโครงการ: การเตรียมและความคงตัวของอิมัลชันเพื่อสุขภาพจากน้ำมันข้าวกล้องสกัดโดยวิธีธรรมชาติ (Virgin Phytoessential Oil, VPO)ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) (ทุนนักศึกษาปริญญาโท)

 • ปี 2016 ชื่อโครงการ: การพัฒนาแป้งเค้กดัชนีน้ำตาลต่ำสำเร็จรูปโดยใช้ไอโซมอลทูโลสและแป้งข้าว ชื่อทุน : สกว.ร่วมกับอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (ทุนนักศึกษาปริญญาโท)

การให้คำปรึกษากับบริษัท/หน่วยงาน

 • บริษัท อิซิตัน จำกัด (มหาชน) เริ่มปี 2016 การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร และชา

 • บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เริ่มปี 2015 การใช้ประโยชน์จากน้ำตาลเพื่อสุขภาพ

 • บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มปี 2015 การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว เพื่อสุขภาพ  

 • บริษัท จัยมาตาร์ดี จำกัด เริ่มปี 2014 การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าว และสมุนไพร

 • บริษัท สวอนซี จำกัด  เริ่มปี 2014 เรื่องการวางแผนผังการผลิตเพื่อความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารของบริษัท ในระดับ GMP

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2010 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • สถานีเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งจังหวัดตราด ปี 2010 เรื่องการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

 • บริษัท เนเจอร์ริช จำกัด เริ่มปี 2008  เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และกระบวนการผลิต

วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทเสริมสุขจำกัด(มหาชน) แก่พนักงาน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 - 14 มีนาคม 2555

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทเสริมสุขจำกัด(มหาชน) แก่พนักงาน ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2554

 • วิทยากรเสวนาเรื่อง การพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพ แบบการประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในงานประชุมวิชาแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 "สุขกันเถอะเรา: อดีตสู่ปัจจุบัน สานฝันสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554

 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร และการให้บริการ  ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารอาคาร 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

 • วิทยากรอบรมวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอาหารรุ่นที่ 1 เรื่อง "ก้าวทันโภชนาการกับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ" , ภาควิชาโภชนวิทยา และ ชมรมโภชนวิทยามหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงแรมเวโรนิก้า รัชดา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2554

 • อาจารย์พิเศษสอนบรรยายและปฏิบัติการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • วิทยากรเรื่อง "การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสในการสร้างผลิตภัณฑ์" , คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า , ห้องสัมมนา 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารเจ้าคุณทหาร วันที่ 17 กันยายน 2552

 • วิทยากรฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 22000:2005 ตามประกาศนียบัตร Train the Trainer ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems Training Course จาก TISI

 • ผู้เชี่ยวชาญการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาอุบลราชธานี

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย MALAYSIAN JOURNAL OF NUTRITION

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยของวารสารในประเทศ และต่างประเทศ

  บรรณาธิการและกรรมการ ชมรมโภชนวิทยา มหิดล ปี 2558-2562

  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ปี 2561-2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo