ประวัติและผลงานทางวิชาการ


Description: 392545.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ
Assoc. Prof. Dr. Supathra Lilitchan

ที่ทำงาน            ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์           0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1203
แฟกซ์               0-2640-9839 
E-mail              
supathra.lil@mahidol.ac.th, supathral@hotmail.com

วุฒิการศึกษา 
2546  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2543  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2539  วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
1. November 13-16, 2017 เข้าเยี่ยมชมและร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย ณ Australian Centre for Research on Separation Science, School of Chemistry, Monash University, Australia
2. May 31–June 1, 2010 เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย ณ TMU's 50th Anniversary ceremony at School of Nutrition and Health Sciences, Taipei Medical University, Taiwan
3. June 2002-November 2002 ทำงานวิจัยระดับปริญญาเอก ณ Canadian Institute of Fisheries Technology, Dalhousie University, Halifax, Canada
รางวัลที่ได้รับ
: 1.รางวัลเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (2552)
2.รางวัลเงินรางวัลโครงการ Research Reward มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)
สาขาความเชี่ยวชาญ • เทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ำมันและไขมันเพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นอาหารฟังก์ชัน
• เคมีอาหารและการแปรรูปอาหาร • การศึกษาและวิจัยสารสำคัญทางชีวภาพจากพืช ผักและผลไม้
• การวิเคราะห์องค์ประกอบของลิปิดด้วย GC และ HPLC
สาขาที่สนใจทำวิจัย • การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันบริโภคชนิดต่างๆ เพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นอาหารฟังก์ชัน
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมันด้วยกระบวนการออร์แกโนเจลเลชันและการเอนแคปซูเลชัน
• การศึกษาและการประยุกต์ใช้สารสำคัญทางชีวภาพจากรำข้าว/ผักและผลไม้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นอาหารฟังก์ชัน
• การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารด้วยการสกัดเพียงบางส่วนอย่างรวดเร็ว
• การศึกษาวิธีการวิเคราะห์สารกลุ่มลิปิดด้วย GC และ HPLC

โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยการสกัดเพียงบางส่วนและใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งละลายเข้าช่วย" ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2547-2549)
• ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและสุขภาพของเนื้อโคไทย" ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550)
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์กรดฟีนอลิกในน้ำผลไม้" ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2552-2554)
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง"การวิเคราะห์และการสกัดสารสำคัญทางชีววิทยาจากฟางข้าวและแกลบเพื่อนำมาใช้ในอาหารและเครื่องสำอาง" ทุนจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (2553)
• ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไขรำข้าว" ทุนจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (2554)
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง"การสกัดและแยกกรดเฟอรูลิกจากกากรำข้าวให้บริสุทธิ์" ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2553)
• ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ผลของกรดเฟอรูลิกต่อระดับไขมันในเลือด ภาวะออกซิเดทีฟสเตรส การเกิดออกซิเดชั่นของแอลดีแอล คอเลสเตอรอล และภาวะการอักเสบในผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง"ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2553)
• อาจารย์ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาชนิดและปริมาณของกรดฟีนอลิก และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากผลไม้ไทย" ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)
• อาจารย์ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "ผลการใช้น้ำมันทอดซ้ำต่อการเกิดสารอะคริลาไมด์ในแผ่นกล้วยน้ำว้าฝานบางทอด" ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554)
• ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การผลิตแกมมา-โอไรซานอลจากแอซิดออยล์ที่ได้จากโรงงานรีไฟน์น้ำมันรำข้าว" ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (2554-2557)
• อาจารย์ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การเตรียมและความคงตัวของอิมัลชันเพื่อสุขภาพจากน้ำมันข้าวกล้องสกัดโดยวิธีธรรมชาติ" ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559)
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง"การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน" ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (2560)

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) " ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (2562)
• หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพและความคงทนต่อการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันเพื่อสุขภาพที่ผ่านการเอนแคปซูเลชันร่วมกับการเติมเอทิลเฟอรูเลท” ทุนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตชอร์ตเทนนิงน้ำมันเป็ดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม” ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (2562)
• อาจารย์ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “ความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของชอร์ตเทนนิงน้ำมันเป็ด” ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2562-2564)

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ:
• Piyawan Krisanangkura, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. A Mathematical Model for Estimating Molecular Compressibility of Fatty?Acid Methyl Ester and Biodiesel. J Am Oil Chem Soc. 2019, 96: 3-14.
• Piraporn Sombutsuwan, Akkaradech Nakornsadet, Kornkanok Aryusuk, Saengchai Akepratumchai, Narumon Jeyashoke, Supathra Lilitchan, Kanit Krisnangkura. Recovery of ?- Oryzanol from Rice Bran Acid Oil by an Acid-base Extraction Method with the Assistance of Response Surface Methodology. J Oleo Sci. 2018, 67(11): 1405-1415.
• Akkarach Bumrungpert, Supathra Lilitchan, Siriporn Tuntipopipat, Nednapis Tirawanchai and Surat Komindr. Ferulic Acid Supplementation Improves Lipid Profiles, Oxidative Stress, and Inflammatory Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Nutrients 2018, 10: Article number 713 (Open Access)
• Piyawan Krisanangkura, Supathra Lilitchan, Suriya Phankosol, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modelling of isentropic compressibility of biodiesel. J Mol Liq. 2018, 249: 126–131.
• Kanok Yooritphun, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. Effect of selected polyhydric alcohols on refining oil loss in the neutralization step. J Am Oil Chem Soc. 2017, 94: 301-308.
• Siriluck Pojjanapornpun, Kornkanok Aryusuk, Narumon Jeyashoke, Supathra Lilitchan, Kanit Krisnangkura. Gas Chromatographic Separation and Identification of Jacaric and Punicic 2-Ethyl-1-Hexyl Esters. J Am Oil Chem Soc. 2017, 94: 511-517.
• Siriluck Pojjanapornpun, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan, Kanit Krisnangkura. Gibbs energy additivity approaches to QSRR in generating gas chromatographic retention time for identification of fatty acid methyl ester. Anal Bioanal Chem. 2017, 409: 2777-2789.
• Thinnaphop Chum-in, Kaokanya Sudaprasert , Suriya Phankosol, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modeling of high pressure density and kinematic viscosity of FAME and biodiesel Fuel Processing Technology. 2017, 156: 385–393.
• Salisa Chumsantea, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan, Narumon Jeyashoke, and Kanit Krisnangkura. Separation of vitamin E on a 100-? phenogel column, Journal of Chromatographic Science. 2017, 55: 149-153.
• Thinnaphop Chum-in, Kaokanya Sudaprasert, Suriya Phankosol, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. Gibbs energy additivity approaches to QSPR in modeling of high pressure dynamic viscosity of FAME and biodiesel. J Mol Liq. 2016, 223: 1006–1012.
• Prapassorn Phakahan, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan and Kanit Krisnangkura. In Situ Trans-Esterification of Residual Oils in Spent Bleaching Clays from Vegetable Oil Refineries. J Technol Innov Renew Energy. 2016, 5: 59-67.
• Kanit Krisnangkura, Kornkanok Aryusuk, Suriya Phankosol, Supathra Lilitchan. Energy additivity approaches to QSPR modeling in estimation of dynamic viscosity of fatty acid methyl ester and biodiesel. J Am Oil Chem Soc. 2016; 93: 1407–1414.
• Suriya Phankosol, Kaokanya Sudaprasert, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, and Kanit Krisnangkura. An empirical equation for estimation of kinematic viscosity of fatty acid methyl ester and biodiesel. J Am Oil Chem Soc. 2015; 92: 1051-61.
• วิภาวี ดีหมื่นไวย์, วิไลลักษณ์ จั่นจำรูญ, อัมภิกา ประวัติวงษ์, นิตยา เทพปฐม และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. ผลของกรดเฟอรูลิกและโอรีซานอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์มายองเนส. วารสารวิทยาศาสตร์ การเกษตร. ว. วิทย์. กษ. 2557; 45(2)(พิเศษ): 649-652.
• ฉัตรทิพย์ กาศยปนันทน์, วจี ศรีสิทธิรักษ์, สร้อยเพชร บัวงาม, สร้อยเพชร บัวงาม, อภิญญา ชีวะพันธ์ และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. การสกัดกรดฟีนอลิกจากกากรำข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร. ว. วิทย์. กษ. 2557; 45(2)(พิเศษ): 397-400.
• Phankosol S, Sudaprasert K, Lilitchan S, Aryusuk K, and Krisnangkura K. Estimation of surface tention of fatty acid methyl ester and biodiesel at different temperatures. Fuel 2014; 126: 162-168.
• Phankosol S, Sudaprasert K, Lilitchan S, Aryusuk K, and Krisnangkura K. Estimation of density of biodiesel. Energy and Fuels 2014; 28: 4633-4641.
• Ongphimai N, Lilitchan S, Aryusuk K, Bumrungpert A, Krisnangkura K. Phenolic acids content and antioxidant capacity of fruit extracts from Thailand. Chiang Mai J. Sci. 2013; 40(4): 1-7.
• Chumsantea S, Aryusuk K, Lilitchan S, Jeyashoke N, Krisnangkura K. Reducing Oil Losses in Alkali Refining. J Am Oil Chem Soc. 2012; 89(10): 1913-1919.
• Aryusuk K, Chumsantea S, Sombatsuwan P, Lilitchan S and Krisnangkura K. Separation and determination of wax content using 100-? phenogel column. J Am Oil Chem Soc. 2011; 88(10): 1497-1501.
• สุภัทรา ลิลิตชาญ, สุดารัตน์ สุพานิช, ธัญญลักษณ์ ทอนราช, ปฐมาภรณ์ พิทักษ์ภากร และนิตยา เทพปฐม. การวิเคราะห์กรดฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากฟางข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร. 2554; 42(2)(พิเศษ): 377-380.
• Sansa-Ard C, Lilitchan S, Aryusuk K, Krisnangkura K. Free energy contribution to gas chromatographic separation of petroselinate and oleate esters. Chromatography Research International 2011; Article ID 252543, 9 pages, http://dx.doi.org/10.4061/2011/252543
• Krisnangkura K, Sansa-Ard C, Aryusuk K, Lilitchan S, Kittiratanapiboon K. An empirical approach for predicting kinematic viscosities of biodiesel blends. Fuel. 2010; 89(10): 2775-2780.
• Aryusuk K, Puengtham J, Lilitchan S, Jeyashoke N, Krisnangkura K. Effects of crude rice bran oil components on alkali-refining loss. J Am Oil Chem Soc. 2008; 85 (5): 475-479.
• Lilitchan S, Tangprawat C, Aryusuk K, (...), Chokmoh S, Krisnangkura K. Partial extraction method for the rapid analysis of total lipids and g-oryzanol contents in rice bran. Food Chem. 2008; 106 (2): 752-759.
• สุภัทรา ลิลิตชาญ และ กรณ์กนก อายุสุข. ประโยชน์ด้านสุขภาพและกระบวนการผลิตโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2551; 38(3): 457-464.
• Srisaipet A, Aryusuk K, Lilitchan S, Krisnangkura K. The relationship between vapour pressure, vaporization enthalpy, and enthalpy of transfer from solution to gas: An extension of the Martin equation. The Journal of Chemical Thermodynamics. 2007; 39(7): 1077-1084.

หนังสือ/ตำรา
• สุภัทรา ลิลิชาญ. เคมีอาหารของไขมันและน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก (1997) จำกัด, 2561.

การนำเสนอผลงานวิจัย
• Supathra Lilitchan, Kannikar Adulpadungsak, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura. Production of organogel-based emulsion from rice bran oil by freeze texturization. The 6th International Conference on Rice Bran Oil 2019 (ICRBO 2019) Rice Bran Oil Application: Pharma-Cosmetics, Nutraceuticals and Foods, 26-28 June 2019, China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, China.
• Kannikar Adulpadungsak, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk. The physical and chemical properties of policosanol-based organogel shortening for replacing saturated and trans-fat in cookies. The 11th Science Research Conference (SRC 2019) Smart science smart world, 23-24 May 2019, Srinakarinwirot, Bangkok, Thailand.
• Sakaorat Na Thalang, Supathra Lilitchan, Somchoke Kittisakulnam, Kanit Krisnangkura and. Effect of different combination of wall material on oxidative stability of encapsulated rice bran oil by freeze drying. The 11th Science Research Conference (SRC 2019) Smart science smart world, 23-24 May 2019, Srinakarinwirot, Bangkok, Thailand.
• Wasina Thakhiew, Pataraporn Jaroeninwong, Suchavalee Glomkon, Supathra Lilitchan. Effect of ferulic acid and its derivatives on physical and chemical properties of encapsulated avocado oil using spray drying. The 11th Science Research Conference (SRC 2019) Smart science smart world, 23-24 May 2019, Srinakarinwirot, Bangkok, Thailand.
• Lalita Jithongtong, Kornkanok Aryusuk, Supat Chaiyakul, Kanit Krisnangkura and Supathra Lilitchan. Stability of emulsion from virgin rice bran oil in the addition of ferulic acid and its derivatives. RRI Congress IV: Unshelving research works with innovation tactics, 23 July 2018. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
• Lalita Jithongtong, Kornkanok Aryusuk, Supat Chaiyakul, Kanit Krisnangkura and Supathra Lilitchan. Stability of virgin rice bran oil emulsion with ferulic acid and its derivatives. RRi congress, 20 Febuary 2018, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand.
• Lalita Jithongtong, Kornkanok Aryusuk, Supat Chaiyakul, Kanit Krisnangkura and Supathra Lilitchan. Stability of emulsion from virgin rice bran oil in the addition of ferulic acid and its derivatives. The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) Rice Bran Oil Application: Pharma-Cosmetics, Nutraceuticals and Foods, 24-25 August 2017, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand.
• Piraporn Sombutsuwan, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan, Narumon Jeyashoke1, Kanit Krisnangkura. Effect of ethanol concentrations on the enrichment of ?- oryzanol from rice bran acid oil. SEATUC 2017, March 13-14, HCMUT, Vietnam.
• กษมา สุวาท, ชญานิษฐ์ ใจกล้า, ฑิตยา กรรณสูต, นัฐพล ตั้งสุภูมิ และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. ผลของสารเคลือบจากแป้งมันสำปะหลังผสมไขรำข้าวต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สุกตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขต ร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 28-29 กรกฎาคม 2559. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
• นวภรณ์ ประดับโชติ, อิสริยา อักษรชื่น, นิตยา เทพปฐม และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. ผลของกรดเฟอรูลิกต่อการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เร่งด้วยเอนไซม์ในแอปเปิ้ลตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขต ร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 28-29 กรกฎาคม 2559. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
• Sirichot Krajangsod, Kornkanok Aryusuk, Kanit Krisnangkura and Supathra Lilitchan. Controlled release of urea fertilizer by rice bran wax and other waxy materials. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท41) (The 41th Congress on Science and Technology of Thailand STT41), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. 6-7 พฤศจิกายน 2558
• Sakulta ManaKla, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk and Kanit Krisnangkura. Physical properties of interesterified palm oil for deep-frying process. The Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Febuary 4-7, 2014. (Proceeding)
• Salisa Chumsantea, Kornkanok Aryusuk, Supathra Lilitchan, Narumon Jeyashoke and Kanit Krisnangkura. Monitoring reaction mixtures of preparation of policosanol from rice bran wax using a Phenogel column. 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry. Montien Riverside, Bangkok, Thailand. March 4-5, 2014. (Proceeding)
• ฉัตรทิพย์ กาศยปนันทน์, วจี ศรีสิทธิรักษ์, สร้อยเพชร บัวงาม, สร้อยเพชร บัวงาม, อภิญญา ชีวะพันธ์ และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. การสกัดกรดฟีนอลิกจากกากรำข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขต ร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 21-22 กรกฎาคม 2557. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
• วิภาวี ดีหมื่นไวย์, วิไลลักษณ์ จั่นจำรูญ, อัมภิกา ประวัติวงษ์, นิตยา เทพปฐม และ สุภัทรา ลิลิตชาญ. ผลของกรดเฟอรูลิกและโอรีซานอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์มายองเนส. การประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 21-22 กรกฎาคม 2557. (นำเสนอแบบโปสเตอร์)
• Sirirat Preecha, Piyawan Krisnangkura, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk and Kanit Krisnangkura. Effect of g-irradiation on degradation of phenolic acids in methanol. The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. 13 -14 June 2013. (Proceeding)
• Supathra Lilitchan, Jirawut Janpanjaeng, Thanapohn Lunchaisri, Waranya Wongwanich and Nuttachai Panusophon. Investigation of the physicochemical properties of palm olein oil blended with rice bran oil and oil uptake in deep-fat frying The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. 13 -14 June 2013. (Proceeding)
• Supathra Lilitchan, Piyawadee Sammarphet, Nittaya Theppratom, Promluck Somboonpanyakul, Kornkanok Aryusuk and Kanit Krisnangkura. Investigation of the Papaya Seed Oil Properties for Development into Edible Oil. 103RD AOCS Annual meeting & Expo. 2012, April 29-May 2, Long Beach, California, USA. (Abstract)
• Apinya Cheewaphan, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, and Kanit Krisnangkura. Extraction of free phenolic acids from defatted rice bran using different solvents. SEATUC 2012, March 6-7, KMUTT, Thailand. (Proceeding)
• Nattaya Ongphimai, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Akkarach Bumrungpert and Kanit Krisnangkura. Determination of phenolic acids and antioxidant capacity in selected Thai fruits extract. International Conference of Food and Applied Bioscience, Chiang Mai University, Thailand. 6-7 February 2012. (Proceeding)
• Wilailak Sonthirak, Supathra Lilitchan, Kornkanok Aryusuk, Rewadee Chongsuwat, Akkarach Bumrungpert and Kanit Krisnangkura. Effect of used frying oils on formation of acrylamide in fried banana slices. International Conference of Food and Applied Bioscience, Chiang Mai University, Thailand. 6-7 February 2012. (Proceeding)
• Aryusuk K, Numthongkum P, Sombatsuwan P, Chumsantea S, Jeyashoke N, Lilitchan S, Krisnangkura K. Production of Value Added Products from Thai Rice Bran Wax. World Conference on Oilseed Processing, Fats & oils Processing, Biofuels & Applications, Hilton Izmir, Izmir, Turkey. June 21-23, 2011. (Abstract)
• Chumsantea S, Aryusuk K, Lilitchan S, Jeyashoke N, Krisnangkura K.Effect of Salts on Demulsification in Chemical Refining of Edible Oil. International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2010), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. November 19-20, 2010 (Proceeding)
• Chalunthon Sawetavong and Supathra Lilitchan. The determination of bioavtive compounds in the different rice brans. The 3rd International Rice Congress. Hanoi, Vietnam. 8-12 November 2010. (Proceeding)
• Kornkanok Aryusuk, Piraporn Sombatsuwan, Supathra Lilitchan, Narumon Jeyashoke, Kanit Krisnangkura. Comparison of policosanol from rice bran wax prepared by saponification and transesterification. The 42nd APACPH Conference. Bali, Indonesia. 24-27 November 2010. (Abstract)
• ชลันธร เศวตวงศ์, สุภัทรา ลิลิตชาญ, กรณ์กนก อายุสุข, พัชราณี ภวัตกุล, คณิต กฤษณังกูร. วิธีการสกัดเพียงบางส่วนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดเฟอรูลิกในรำข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๔๘. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 (Proceeding)
• สุภัทรา ลิลิตชาญ, กรณ์กนก อายุสุข, คณิต กฤษณังกูร. การวิเคราะห์ปริมาณไขมันและแกมมาโอไรซานอลในรำข้าว การประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี, 12-14 ตุลาคม 2549 (Oral presentation)

วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
• ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันรำข้าว" ให้กับบริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด ได้รับทุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2554)
• ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาสูตรน้ำมันผสมสำหรับบริโภคเพื่อสุขภาพ" ให้กับบริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo