ประวัติและผลงานทางวิชาการ


รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ที่ทำงาน ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8539, 0-2644-6842 ต่อ 1303
แฟก 0-2640-9839
E-mail warapone.sat@mahidol.ac.th
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Nutrition and Food Management) มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท, สหรัฐอเมริกา
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ประเทศไทย
สาขาความเชี่ยวชาญ
โภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการและพฤติกรรม
การประเมินทางโภชนาการ
สาขาที่สนใจทำวิจัย
อาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงวัย
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
การประเมินทางโภชนาการจากอาหารบริโภค
งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
First author and Corresponding author:

 • Satheannoppakao W, Kasemsup R, Inthawong R, Chariyalertsak S, Sangthong R, Taneepanichskul S, et al.Sodium intake andsociodemographic determinants of the noncompliance with daily sodium intake recommendations: Thai NHES IV. J Med Assoc Thai 2013; 96(Suppl.): S161-70.
 • Satheannoppakao W, Aekplakorn W, Pradipasen M. Fruit and vegetable consumption and its recommended intake associated with sociodemographic factors: Thailand National Health Examination Survey III. Public Health
  Nutr 2009; 12(11): 2192-8.
 • วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ภารดี เต็มเจริญ, เรวดี จงสุวัฒน์, เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, มันทนา ประทีปะเสน.รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการของบุคลากรในสถาบันการศึกษาสาธารณสุข. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2551; 38(3): 304-16.
 • วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, เรวดี จงสุวัฒน์, วิชัย เอกพลากร, มันทนา ประทีปะเสน. แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร: การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3. วารสารระบบสาธารณสุข 2550; 1(2): 116-131.

First author:
- - -
Corresponding author:

 • เหมือนแพร รัตนศิริ , วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, รัชดา เกษมทรัพย์, มธุรส ทิพยมงคลกุล. รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2556; 43: 17-29.
 • นฤมล เวชจักรเวร, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ภารดี เต็มเจริญ, วงเดือน ปั้นดี. ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
  และหลอดเลือดในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2555; 42: 4-16.
 • สกาวรัตน์ ภู่ศรี, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, สุขไชย สาทถาพร, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี.ความก้าวหน้าของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อชะลอการสูญเสียของมวลกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ, 2554: 52-63.

Co-author:

 • Mo-suwan L, Nontarak J, Aekplakorn W, Satheannoppakao W. Computer game use and television viewing increased risk for overweight among low activity girls: Fourth Thai National Health Examination Survey 2008-2009. Int J Pediatr 2014; 2014: ID 364702.
 • ยุพาพร นาคกลิ้ง, ทัศนีย์ รวิวรกุล, พิมพ์สุรางค์ เตชุบุญเสริมศักดิ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2555; 28: 60-70.
 • นฤมล เวชจักรเวร, ภารดี เต็มเจริญ, วงเดือน ปั้นดี, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสรีรวิทยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครูสตรี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2553; 40(1): 40-52.

บทความทางวิชาการ/ตำราที่ตีพิมพ์:

 • วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. โภชนาการต้านโรคกระดูกพรุน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2550; 37(3): 228-238.

การนำเสนอผลงานวิจัย

 • ภัทราภรณ์ สมศรี, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, มธุรส ทิพยมงคลกุล, รัชดา เกษมทรัพย์.ประสิทธิผลของโปรแกรมโภชนศึกษาที่มุ่งเน้นเนื้อหาด้านประโยชน์จากผักและผลไม้ต่อสุขภาพต่อการบริโภคผักและผลไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น. วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557.
 • จินตนา วงค์ก่อ, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, มธุรส ทิพยมงคลกุล. การศึกษานำร่อง: ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น. วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557.
 • Techavichian M, Vanichaniramol N, Satitvipawee P, Luangjinda C, Likitmaskul S, Satheannoppakao W, et al. Diabetes education improve knowledge for elderly patients with diabetes mellitus. Proceedings of the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC), at S31 Sukhumvit Hotel, Bangkok. 5-7 February 2014.
 • Silva M, Satheannoppakao W, Pongpanich S. Diet quality and macronutrient intake of type 2 diabetes mellitus patients in the cardiovascular program of Davao City, Philippines. IDF 2013 Melbourne World Diabetes Congress. 2-6 December 2013. Melbourne Australia.
 • สุจิตรา สุมนนอก, ปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล, ศรีประภา ลุนละวงศ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ปริมาณการบริโภคสารไอโอดีนและระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ: Linking food to nutrition security” วันที่ 10-12 กันยายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร.
 • เหมือนแพร รัตนศิริ, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, รัชดา เกษมทรัพย์, มธุรส ทิพยมงคลกุล. ความสัมพันธ์ของการใช้คอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6. การประชุมวิชาการและการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร.
 • Satheannoppakao W, Aekplakorn W, Inthawong R. Dietary patterns and fruit and vegetable consumption related with abdominal obesity in older Thais,National Health Examination Survey III. Poster presentation at The 19th International Congress of Nutrition. October 4th-9th 2009. BITEC, Bangkok, Thailand. Organized under the auspices of the International Union of Nutritional Sciences (IUNS).
 • Aekplakorn W, Satheannoppakao W, Chariyalertsak S, Sangthong R, Putwatana P, Taneepanichskul S, Kessomboon P, Porapakkham Y. Dietary assessment in the National Health Examination Survey IV, Thailand 2008-9. Poster presentation at The 19th International Congress of Nutrition.October 4th-9th 2009.BITEC, Bangkok, Thailand. Organized under the auspices of the International Union of Nutritional Sciences (IUNS).
 • ณฐกมล ผดาเวช, วราภรณ์ สเถียรนพเก้า, ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร, ดุสิต สุจิรารัตน์. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงไทยอายุ 50 ปี หรือหมดประจำเดือน. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
 • เจนจิรา เล็กอุทัย, วราภรณ์ สเถียรนพเก้า, มันทนา ประทีปะเสน, ยุทธนา ปัญญางาม. การพัฒนารายการอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ อาคาร 70 ปี แม่โจ้ สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.
 • อารียา กูโน, ภารดี เต็มเจริญ, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี. ความรู้ทางโภชนาการและคุณค่าอาหารบริโภคของวัยรุ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. การประชุมวิชาการโภชนวิทยามหิดล ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร.

โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 • โครงการปรับภาวะโภชนาการของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารเผยแพร่จำนวน 1 ฉบับคือ กินดีทำได้ ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน (นักวิจัย)
 • โครงการการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (นักวิจัยและนักวิชาการ) ภายใต้ประเด็นสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค แบบแผนการบริโภค และภาวะโภชนาการ เป็นปัจจัยเบื้องต้นของสุขภาพ และสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การดำรงรักษาสุขภาพดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้. (ผู้รับผิดชอบหลัก) เอกสารเผยแพร่จำนวน 5 ฉบับคือ
  • รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552. วิชัย เอกพลากร, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า บรรณาธิการ. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2554.
  • รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 สุขภาพเด็ก. วิชัย เอกพลากร บรรณาธิการ. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2554.
  • รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2. วิชัย เอกพลากร บรรณาธิการ. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2553.
  • สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.ภาพประกอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4.
  • สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.คู่มือการสำรวจ: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551.

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • ชื่อโครงการ: การพัฒนาและการทดสอบความตรงของแบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณภายใต้โครงการการศึกษาระยะยาวบนฐาน
  ประชากร ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (หัวหน้าโครงการ)
 • ชื่อโครงการ: การพัฒนาและการทดสอบความตรงของแบบประเมินอาหารบริโภคด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาล (หัวหน้าโครงการ)
 • ชื่อโครงการ: ความสัมพันธ์ของไขมันและกรดไขมันต่อภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อบางชนิด: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (หัวหน้าโครงการ)
 • ชื่อโครงการ:การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (นักวิจัยและนักวิชาการ)ภายใต้ประเด็นสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค แบบแผนการบริโภค และภาวะโภชนาการ เป็นปัจจัยเบื้องต้นของสุขภาพ และสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การดำรงรักษาสุขภาพดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้. (ผู้รับผิดชอบหลัก) เอกสารเผยแพร่จำนวน 1 ฉบับคือ
  • แผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย. ภาพประกอบการสัมภาษณ์โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
   ครั้งที่ 5.วิชัย เอกพลากร, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า บรรณาธิการ. นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จำกัด, 2556.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo