ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินา ทาเขียว
E-mail : wasina.tha@mahidol.ac.th
ที่ทำงาน
   ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    0-2354-8539, 0-2354-8543-9 ต่อ 1122
แฟ๊กซ์        0-2640-9839 

สาขาความเชี่ยวชาญ     วิศวกรรมอาหารและการอบแห้งวัสดุชีวภาพ
สาขาที่สนใจทำวิจัย      การอบแห้งวัสดุชีวภาพ เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพรและฟิล์มบริโภคได้

วุฒิการศึกษา
ปรด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
- Thakhiew W., Devahastin S., Soponronnarit S. (2014).Combined effects of drying methods, extract concentration, and film thickness on efficacy of antimicrobial chitosan films. Journal of Food Science, 79, E1150-E1158.
- Thakhiew W., Devahastin S., Soponronnarit S. (2013). Physical and mechanicalproperties of chitosan films as affected by dryingmethodsand addition of antimicrobial agent. Journal of Food Engineering, 119, 140-149.
- Thakhiew W., Waisayawan P., Devahastin S. (2011). Comparative evaluation of mathmethicalmodels for release of antioxidantfromchitosan films prepared by differentdryingmethods. DryingThechnology, 29, 1396-1403.
- Thakhiew W., Devahastin S., Soponronnarit S. (2010). Effects of dryingmethods and plasticizer concentration on somephysical and mechanicalproperties of ediblechitosan films. Journal of Food Engineering, 99, 216-224.

บทความในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

  • Thakhiew W., Devahastin S., Soponronnarit S.(2009). Effects of dryingmethods and plasticizer concentration on somephysical and mechanicalproperties of ediblechitosan films. In: Proceedings of the 6thAsia-Pacific DryingConference (ADC 2009), Bangkok, Thailand, October 19-21.

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ                                   

  • Takhiew W., Pimsamarn J., Nopparat M., and Tongta A. (2002).Diffusion of Salt in Fish duringSaltingProcess. In: The 14thAnnual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", November 12-15 ,Sophitel Raja OrchidHotel, Konkan, pp.207.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโภชนวิทยามหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phnu/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo