ฝึกอบรม

  • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ" ให้กับนักธุรกิจ บริษัท เลกาซี่คอร์ป จำกัด ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม–วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Nutrition for Health and Anti-Aging) รุ่นที่ 5/2561 ทุกวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2561
  • การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ Future Food & Nutrition for Health ระหว่างวันที่ 19–20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo