ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • ณัฐกานต์ นิลอ่อน, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สุวิมล ทรัพย์วโรบล,ฉัตรภา หัตถโกศล. ผลของผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดิน อาหาร. วารสารโภชนาการ. 2564; 56(1): 26-36.
 • ญาดา ทับทิม, ภัทรภรณ์ อุตมะโน, นาถสุดา ขจรพงษ์ศรี, ดวงใจ มาลัย. ผลของการใช้แป้งมันเทศสีส้มและแป้งข้าวฟ่างต่อลักษณะคุณภาพของเส้นพาสต้าปราศจากลูเตน. ว.วิทยาศาสตร์เกษตร. 2564; 52(1):241-4.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Willcox JC, Februhartanty J, Satheannoppakao W, Hutchinson C, Itsiopoulos C, Worsley A. Commercial growing up milks: usage frequency and associated child and demographic factors across four Asia Pacific countries. Journal of Human Nutrition Dietetics 2021; 34: 524–33. DOI: 10.1111/jhn.12851
 • Rungrot K, Hudthagosol C, Sanporkha P. Effect of Sacha Inchi Pressed-Cake (Plukenetia volubilis L.) on the Physical, Chemical and Sensory Properties of Tuiles Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2021; 20(2): e2021044
 • Boonthatui Y, Chongsuwat R, Kittisakulnam S. Production of Antioxidant Bioactive Compounds during Mycelium Growth of Schizophyllum commune on Different Cereal Media. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. Apr.-Jun. 2021;20 (2) :
 • Cheewaphan A, Chuensumran U, Phankosol S, Aryusuk K, Lilitchan S, Krisnangkura K. [SHORT COMMUNICATION] Correlating the Speed of Sound with the Gibbs Energy and Estimating the Speed of Sound in Fatty Acid Methyl Ester and Biodiesel. Journal of the American Oil Chemists' Society. May. 2021;98 (5) :593-604
 • Saengsuk N, Laohakunjit N, Sanporkha P, Kaisangsri N, Selamassakul O, Ratanakhanokchai  K, Uthairatanakij A. Physicochemical characteristics and textural parameters of restructured pork steaks hydrolysed with bromelain. Journal of Food Chemistry. Volume 361, 130079. 8/5/2021
 • Sungsinchai S, Niamnuy C, Seubsai A, Prapainainar A, Wattanapan P, Thakhiew W, Raghavan V & Devahastin S. Comparative evaluation of the effect of microfluidization on physicochemical properties and usability as food thickener and Pickering emulsifier of autoclaved and TEMPO-oxidized nanofibrillated cellulose. Int J Food Sci Technol. 2021; inpress
 • Sombutsuwan P, Jirattisakul A, Nakornsadet A, Akepratumchai S, Chumsantea S, Pojjanapornpun S, Lilitchan S, Krisnangkura K, and Aryusu K. A Simple and efficient method for synthesis and extraction of ethyl ferulate from ?-oryzanol. J Oleo Sci 2021; 70(6): 757-67.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • Sang-ngoen D, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Dietary iron intake and availability in hill tribe and urban women, Chiang Rai province, Thailand. Ecol Food Nutr. 2020;59(4):399-419.
 • Boontatui Y, Chongsuwat R, Kittisakulnam S. Production of antioxidant bioactive compounds during mycelium growth of Schizophyllum commune on different cereal media. In: Poonlarp P, editor. Proceedings of the 5th International Conference on Food and Applied Bioscience 2020: Insights for Research and Industry 4.0; 2020 Feb 6-7; Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2020.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Paweerisa Choichuedee , Uthaiwan Suttisansanee , Chatrapa Hudthagosol , [co] Promluck Somboonpanyaku. Sweet sticky rice puree diet for elderly with dysphagia. Walailak Journal of Science and Technology (WJST); Jan. 2020;17 (1) :47-54
 • Bumrungpert A, Pavadhgul P,Chongsuwat R, Komindr S. Nutraceutical Improves Glycemic Control, Insulin Sensitivity, and Oxidative Stress in Hyperglycemic Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. J Natural Product Communications. 2020;15(4): 1-11: doi:10.1177/1934578X20918687.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • Sang-Ngoen D, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Food consumption and accessibility in hill tribe and urban women, Chiang Rai province, Northern Thailand. Ecol Food Nutr 2019; 58 (4): 335-352.
 • ธนิศา หล้าแหล่ง, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารสุขศึกษา 2562; 42(2): 12-22.
 • เกียรติศักดิ์ แหลมจริง, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารสุขศึกษา 2562; 42(1): 93-105.
 • ณัฐวดี คงแก้ว, วรัญญา แจ้งสว่าง, สหรัฐ พัฒนศิริ, ดวงใจ มาลัย. การใช้ผงเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเป็นสารทดแทนไขมันในไอศกรีมนมรสช็อกโกแลต. ว. วิทย์. กษ. 2562; 50(2)(พิเศษ): 21-4.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Mangkalard P, Beethomas P, Sangopas P, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Comparison of social media based and paper-based education tools aimed at improving knowledge of folate and neural tube defects in female university students. Thai Journal of Public Health. 2019; 49(3): 377-87.
 • Sang-ngoen D, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Food consumption and accessibility in hill-tribe and urban women, Chiang Rai province, northern Thailand. Ecol Food Nutr. 2019;58(4):335-52.
 • Lainampetch J, Panprathip P, Phosat C, Chumpathat N, Prangthip P, Soonthornworasiri N, et al. Association of Tumor Necrosis Factor Alpha, Interleukin 6, and C-Reactive Protein with the Risk of Developing Type 2 Diabetes: A Retrospective Cohort Study of Rural Thais. J Diabetes Res. 2019. https://doi.org/10.1155/2019/9051929.
 • Sarintorn Suwannarong, Rungtiwa Wongsagonsup, Pairoj Luangpituksa, Jirarut Wongkongkatep, Promluck  Somboonpanyakul, Manop Suphantharika. Optimization of yeast β-glucan and additional water levels, and chilled storage time on characteristics of chilled bread using response surface methodology. Journal of Food Measurement and Characterization 2019; https://doi.org/10.1007/s11694-019-00085-9.
 • Pongkiatchai R, Chongsuwat R, Howteerakul N, Pavadhgul P, Ollier W, Lophatananon A. Evaluation of a questionnaire to assess nutritional knowledge, attitudes and practices in a Thai population. Nutr J. 2019; 18 (35). https://doi.org/10.1186/s12937-019-0463-1
 • Pavadhgul P, Bumrungpert A, Harjani Y, Kurilich A. Oat porridge consumption alleviates markers of inflammation and oxidative stress in hypercholesterolemic adults. Asia Pac J Clin Nutr. 2019;28(2):260-265. doi: 10.6133/apjcn.201906_28(2).0008.
 • Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S. (2019). Improvement of mechanical and heat-sealing properties of edible chitosan films via addition of gelatin and CO2 treatment of film-forming solutions. International Journal of Biological Macromolecules, 131, p. 589-600.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล และ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก. 2561; วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(2)(พิเศษ): 33-36.  
 • ดวงใจ มาลัย, ยุทธชาติ ทวีสุวรรณไกร, กฤตยา คลิกคลาย, ณัฐพร ผลศรัทธา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดฟุกุจากข้าวเหนียวดำของไทย. วารสารวิทยศาตร์เกษตร 2561; 49(2)(พิเศษ): 73-6.
 • ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ฉัตรภา หัตถโกศล และ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก. 2561; วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(2)(พิเศษ): 33-36.  
 • มาลี ธรศรี พัชราณี ภวัตกุล มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ กานดาวสี มาลีวงษ์. โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ: ลดหวาน มัน เค็ม ประยุกต์การกำกับตนเองและแรงสนับสนุนจากครอบครัวในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารสาธารณสุขศาสตร์  2561; 48(3): 284-295.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Iqbal K, Hutchinson C, Tanasugarn C. A social ecological approach to develop a nutrition education program for preventing iron deficiency anemia in young children in rural Pakistan. Ecol Food Nutr. 2018 Nov 19:1-16. https://doi.org/10.1080/03670244.2018.1544899. Electronic publication ahead of print:19 Nov 2018.
 • Sirikunya Torugsa, Hataikarn Nimitphong, Daruneewan Warodomwichit, La-or Chailurkit, Kriangsuk Srijaruskul, Suwannee Chanprasertyothin, and Boonsong Ongphiphadhanakul. The genetic determinants of circulating C3-epimers of 25-hydroxyvitamin D. J Clin Transl Endocrinol. 2018:36-41
 • Noppanath C, Phosat C, Uttamachai C, Panprathip P, Kwanbunjan K. Association between waist circumference at two measurement sites and indicators of metabolic syndrome and cardiovascular disease among Thai adults. Mal J Nutr. 2018;24(3):371-80.
 • Bumrungpert A, Chongsuwat R, Phosat C, Butacnum A. Rice Bran Oil Containing Gamma-Oryzanol Improves Lipid Profiles and Antioxidant Status in Hyperlipidemic Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Trial. J Altern Complement Med. 2018: 1-6 doi: 10.1089/acm.2018.0212.
 • Bumrungpert A, Pavadhgul P, Nunthanawanich P, Sirikanchanarod A, Adulbhan A. Whey protein supplementation improves nutritional status, glutathione levels, and immune function in cancer patients: a randomized, double-blind controlled trial. J Med Food 2018;21(6):612–616.
 • Kwanbunjan K, Panprathip P, Phosat C, Chumpathat N, Wechjakwen N, Puduang S, et al. Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural Thais with high type 2 diabetes risk. BMC Endocr Disord. 2018; 18: 26. doi: 10.1186/s12902-018-0254-2
 • Akkarach Bumrungpert, Promluck Somboonpanyakul, Patcharanee Pavadhgul and Siriporn Thaninthranon. Effects of fenugreek, ginger and turmeric supplementation on human milk volume and nutrient content in breastfeeding mothers: a randomized double-blind controlled trial. Breast feeding medicine 2018; Vol 13. Number 10. DOI: 10.1089/bfm.2018.0159.
 • Ratchadaporn Kaprasoba , Orapin Kerdchoechuena, Natta Laohakunjita, Promluck Somboonpanyakul. B vitamins and prebiotic fructooligosaccharides of cashew apple fermented with probiotic strains Lactobacillus spp., Leuconostoc mesenteroides and Bifidobacterium longum. Process Biochemistry 2018; 70: 9–19.
 • Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S., (2017). Mechanical Properties Improvement of Chitosan Films via the Use of Plasticizer, Charge Modifying Agent and Film Solution Homogenization. Carbohydrate Polymers, 174, p. 253-61.
 • Charoenbut P, Klaewkla J, Srisorrachatr S, Arphorn S,  Wijitwanna S. Workplace and individual factors influence eating  practices of Thai factory workers. Mal J Nutr 24(3): 417-426, 2018.
 • Siriwoen R, Chongsuwat R, Tansakul S, Siri S. Effectiveness of a Weight Management Program Applying Mobile Health Technology as a Supporting Tool for Overweight and Obese Working Women.   Asia Pac J Public Health. 2018 Sep; 30(6): 572-581. doi: 10.1177/1010539518800367.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ตีพิมพ์ระดับชาติ

 

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Thongprasert C, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents. Eur J Nutr 2018; 57: 2249–2260. Electronic publication ahead of print: 12 Jul 2017.
 • Phosat C, Panprathip P, Chumpathat N, Prangthip P, Chantratita N, Soonthornworasiri N, et al. Elevated C-reactive protein, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha and glycemic load associated with type 2 diabetes mellitus in rural Thais: a cross-sectional study. BMC Endocr Disord 2017; 17: 44. doi: 10.1186/s12902-017-0189-z
 • Leelapreechalert, Usanee, Hudthagosol Chatrapa, Santiprabhob, Jeerunda, Nakavachara, Pairunyar, Likitmaskul, Supawadee. EFFECTIVENESS OF DM WONDER TRIP-A NEW EDUCATIONAL TOOL FOR TYPE 1 DIABETES. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017; 48: 107-119.
 • Buntuchai G, Pavadhgul P, Kittipichai W, Satheannoppakao W. Traditional Galactagogue Foods and Their Connection to Human Milk Volume in Thai Breastfeeding Mothers. J Hum Lact. 2017; 33(3): 552-559.
 • Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S., (2017). Mechanical Properties Improvement of Chitosan Films via the Use of Plasticizer, Charge Modifying Agent and Film Solution Homogenization. Carbohydrate Polymers, 174, p. 253-61.
 • Thongprasert C, Hutchinson C, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M. Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents. Eur J Nutr 2017; 57(6): 2249-2260.
 • Butacnum A, Chongsuwat R, Bumrungpert A. Black tea consumption improves postprandial    glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study.  Asia Pac J    Clin Nutr. 2017 Jan; 26(1):59-64. doi: 10.6133/apjcn.112015.08.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • เบญจพร ปึงเจริญ ธีรกานต์ ค้าชู จันทร์จิรา สักแสง เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หนึ่งหทัย สุภา ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. โยเกิร์ตพร้อมดื่มซินไบโอติกจากข้าวหอมมะลิและถั่วขาว.2559; วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(2)(พิเศษ): 549-552.
 • สายพิน แสงสุข ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ พรพรรณ ดีระพัฒน์ ฉัตรภา หัตถโกศล พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล. ผลของสายพันธุ์งาขาวที่มีต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ามันถั่วดาวอินคา. 2559; วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(2)(พิเศษ): 385-388.
 • ดวงใจ มาลัย, ปทุมรัตน์ อมรศิลป์, ยศพงศ์ ปลัดสิงห์, พัชราวดี เลิศปัญญาพล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บราวนีเพื่อสุขภาพจากผงแก่นตะวัน. วารสารวิทยศาสตร์เกษตร 2559; 47(2) (พิเศษ): 697-700.
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Hutchinson C. A review of iron studies in overweight and obese children and adolescents: a double burden in the young? Eur J Nutr. 2016;55(7):2179-97. Electronic publication ahead of print: 16 Feb 2016.
 • Thiptida Sukhum , Chanida Pachotikarn , Promluck Somboonpanyakul [co], Chatrapa Hudthagosol. Effect of Healthy Biscuit by Partial Substitution of Grape Pomace and Rice Bran Powder on Sensory Evaluation and Nutrition Properties. International Journal of Food and Nutritional Sciences; Jan. 2016;5 (1) :89-96 
 • [co] Chatrapa Hudthagosol, Charoonsri Chusak , Pachsiree Lhaothong , Promluck Somboonpanyakul. The Acute Effect of Sugar- and Artificial- Sweetener Beverages on Plasma Glycemia, Plasma Antiozidant Status and Self-report Appetite in Healhty Men. International Journal of Current Research; May 2016;8 (05) :31905-31910
 • Bumrunpert A, Pavadhgul P, Kalpravidh RW. Camellia-oil enriched diet attenuates oxidative stress and inflammatory markers in hypercholesterolemic subjects. J Med Food. 2016; 19(9): 895-8.
 • Sirikanchanarod A, Bumrungpert A, Kaewruang W, Senawong T, Pavadhgul P. The Effect of Mulberry Fruits Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized Controlled Trial. J Pharm Nutr Sci. 2016; 6: 7-14.
 • Suwannakornrat P, Chaiyakul S, Thakhiew W, Judprasong K. Effect of blanching in NaCl solution and drying temperature on the physiochemical of ivy-gourd powders. Agricultural Sci J 2016; 47(2):181-184.
 • Pongpaiboon W, Srichamnong W, Chaiyakul S. Physical properties and resistant starch content of rice flour residues hydrolyzed by a-amylase. Inter J Bio Biomol Agri Food Biotech Eng 2016; 10(11): 692-97.
 • Chaiyakul S, Sukkasem D, Natthapanpaisith P. "Effect of flour concentration and retrogradation treatment on physical properties of instant sinlek brown rice". Inter J Bio Biomol Agri Food Biotech Eng 2016; 10(12): 724-32.
 • Somsri P, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M, Vatanasomboon P, Kasemsup R. A cosmetic content–based nutrition education program improves fruit and vegetable consumption among grade 11 Thai students. J NutrEducBehav 2016;48:190-198.
 • Kittisakulnam, S., Saetae, D., Suntornsuk, W., 2016, “Antioxidant and Antibacterial Activities of Spices Traditionally Used in Fermented Meat Products”, Journal of Food Processing and Preservation, DOI: 10.1111/jfpp.13004.

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo