วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร


 • การบริการอาหาร • งาน "มหิดลวิชาการ เปิดบ้านสา'สุข" 6-7 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมงานประชาสัมพันธ์กับทีงาน Dek-D ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 20 เมษายน 2564

 • ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวอาภัสรนันท์ ทยายุทธ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา รับทุนวิจัย ได้รับทุนวิจัย Nestle’ Research Award ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 The 15th Thailand Congress of Nutrition (TCN) วันที่ 2-3 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 • ขอแสดงความยินดี กับ นางสาว ชนัญญา ฟ้าหวั่น นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ญาณิศา ทับเจริญ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาสาธารณสุขศาสต์ วิชาเอกโภชนวิทยา (ภาคปกติ) ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่ 3 ชื่อผลงาน PB Healthy Sauce (ซีอิ๊วรสน้ำปลา) และจัดแสดงผลงานในงาน Fi Asia Online Event วันที่ 9-22 กันยายน 2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกวิสรา ยิ้มมงคล นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU) Online Program 2021 ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายยศสรัล บุญทาตุ้ย,นางสาวนันทิชา บุรี และ นายยุทธพล วงษ์กิติโสภณ ทีม MU Innovator นักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้หัวข้อ "อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อาภัสรณัญ ทยายุทธ ได้รางวัลชนะเลิศ Pitching Presentation การนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตวิถีใหม่” เรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปจากพืชพร้อมบริโภคสำหรับผู้บริโภควีแกน ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 3 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ
 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฏฐณิชา แก้วโอภาส ได้รางวัลรองชนะเลิศ Pitching Presentation เรื่อง โยเกิร์ตอบกรอบด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท (Foam-mat dried yogurt) ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 3 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ
 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นฤดี อ่อนศรี ได้รับทุนวิจัย Nestle’ Research Award ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 3 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร ล่ำลือธรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับผลงานวิจัยเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาสื่อดิจิทัลให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยการใช้แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับผู้สูงอายุไทยและกลุ่มผู้ดูแล" วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว, นางสาวธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ, นางสาวนรินทร เลิศศรีนภาพร และนางสาวสิรินยา ทองนุ่ม กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล นันท์ธนะวานิช นักศึกษาระดับปริญญาเอก "Happetite" นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งได้รับคัดเลือก The Winner 1 ใน 11 ของ Top Innovative Selected จากผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน THAIFEX THAIFEX Taste Innovation Show 2019 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 • #
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์,นางสาวจุฬาลักษณ์ สุจริตมนตรี,นางสาวมุทิตา สุขเสถียร และ นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

  FoSTAT-Nestle' Quiz Bowl 2018

  วันที่ 16 มิถุนายน 2561
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี คงแก้ว,นางสาวหทัยแก้ว อนันต์ธนกุล,นางสาวสุชาวลี กล่อมคอน,นางสาววรัญญา แจ้งสว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพนักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง FoSTAT-Nestle' Quiz Bowl วันที่ 15 มิถุนายน 2562

 • การลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดาวอินคา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 มกราคม 2563 | รายละเอียด
 • ผลงานชิ้นแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ได้ Licensing สูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากจำนวน 4 สูตร เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ |รายละเอียด
     
   
     

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo