• การบริการอาหาร
  • งาน "มหิดลวิชาการ เปิดบ้านสา'สุข" 6-7 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมงานประชาสัมพันธ์กับทีงาน Dek-D ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 20 เมษายน 2564

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo