ฝึกอบรม

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 2 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | รายละเอียด
 • อ. ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารูปแบบการผลิต และการบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลากิจกรรมกลุ่มอาชีพรวงข้าว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 | รายละเอียด
 •  
   
   
 • คณะวิทยากรจากภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมกับทีมรองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ “การผลิตน้ำผลไม้พื้นถิ่นเพื่อสุขภาพพาสเจอร์ไรส์” ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 | รายละเอียด
 • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ" ให้กับนักธุรกิจ บริษัท เลกาซี่คอร์ป จำกัด ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม–วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Nutrition for Health and Anti-Aging) รุ่นที่ 5/2561 ทุกวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2561
 • การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ Future Food & Nutrition for Health ระหว่างวันที่ 19–20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

เอกสารดาวน์โหลด งานประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16
1. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022
2. กัญชา-กัญชง บำบัด” (Cannabis Therapy)
3. ความหวังและความท้าทายของการใช้กัญชง-กัญชาในอาหาร (Promises and Challenges of Cannabis-infused Foods)
4. กัญชง
5. กัญชา กัญชง กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. Functional food complementary to fight against COVID-19
7. นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Innovative Foods for Elderly)
8. Updated Caloric Restriction, Intermittent Fasting, Keto Diet and Weight Loss: Benefits & Risks
9. Nutrition for post COVID-19 recovery
10. ไมโครไบโอม: ความเชื่อมโยงของลำไส้กับสมอง ปอด และผิวหนัง (The Microbiome: Gut-Brain-Lung-Skin Axis)
11. เวย์โปรตีน: บทบาทต่อสุขภาพมากกว่าการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ
12. Whey Protein 
 
เอกสารดาวน์โหลด งานประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
1. นวัตกรรมอาหารและโภชนาการในยุค THAILAND 4.0
2. Food and Nutrition Innovation for Childhood: Nutrition Education Module for School Children in Southeast Asia
3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย
4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
5. นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย
6. Nutrigenomics: อาหารตามยีนโลโก้ดาวน์โหลด

โลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล และโลโก้ชมรมโภชนวิทยามหิดล Download

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo