ฝึกอบรม

  • อ. ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารูปแบบการผลิต และการบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลากิจกรรมกลุ่มอาชีพรวงข้าว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 | รายละเอียด
  • คณะวิทยากรจากภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมกับทีมรองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ “การผลิตน้ำผลไม้พื้นถิ่นเพื่อสุขภาพพาสเจอร์ไรส์” ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 | รายละเอียด
  • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ" ให้กับนักธุรกิจ บริษัท เลกาซี่คอร์ป จำกัด ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม–วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Nutrition for Health and Anti-Aging) รุ่นที่ 5/2561 ทุกวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2561
  • การประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ Future Food & Nutrition for Health ระหว่างวันที่ 19–20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo