บุคลากร


รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา

patcharanee.pav@mahidol.ac.th

รศ. ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

rewadee.cho@mahidol.ac.th

รศ. ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ

supathra.lil@mahidol.ac.th

ผศ. ดร.สุภัทร์ ไชยกุล

supat.chi@mahidol.ac.th

ผศ. ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

promluck.san@mahidol.ac.th

ผศ. ดวงใจ มาลัย

duangjai.mal@mahidol.ac.th

ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

chatrapa.hud@mahidol.ac.th

Asst.Prof. Dr.Carol Hutchinson

carol.hui@mahidol.ac.th

ผศ. ดร.วศินา ทาเขียว

wasina.tha@mahidol.ac.th

อ. ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์

chanchira.pho@mahidol.ac.th

อ. ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม

somchoke.kit@mahidol.ac.th

อ. ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร

jirayu.lai@mahidol.ac.th

อ. ดร.วรรณชนก บุญชู

wannachanok.boo@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


นางสุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

supaporn.kos@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

นางยุพดี รักษ์มณี

yupadee.rak@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

นางสาววัตถาภรณ์ เก่ทอง

wattaporn.kae@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

นางสาวศศิมาพร แก่นร้านหญ้า

sasimapohn.kae@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo