จองการใช้งานได้ที่

หรือ สแกน QR code

  • ควรจองล่วงหน้าก่อนวันและเวลาใช้งานเสมอ
  • ไม่ควรจองห้องประชุมซ้อนทับกับเวลาการใช้งานของบุคลากรท่านอื่นหรือกิจกรรมของภาควิชา
  • หากต้องการจองใช้ห้องประชุมในวันหยุดราชการ ควรนำส่ง "แบบฟอร์มขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการ" กับฝ่ายธุรการประกอบด้วย
  • หากต้องการยกเลิกการจองให้แจ้งคุณยุพดี รักษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาก่อนวันและเวลาใช้งานอย่างน้อย 1 วันทำการ
  • การไม่เข้าใช้งานตามวันและเวลาจองโดยไม่มีการยกเลิกล่วงหน้า ผู้จองจะถูกระงับการใช้งานในครั้งถัด ๆ ไป


     

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคาร 2 ชั้น 3 ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2354 8539
เว็บไซต์: https://phnu.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Nutrition Mahidol University

footer logo